spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE I SZCZELNE ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE PDF Drukuj E-mail
13 lutego 2024

Przydomowe oczyszczalnieWójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w terminie od 19 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica stanowisko nr 100 w wyznaczonym terminie. Wszystkie wnioski złożone przed lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z miejscowości: Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice od nr 1 do nr 24.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

 • dla przydomowej oczyszczalni ścieków – 90 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 12 000,00 zł,
 • dla szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) na ścieki bytowo - gospodarcze 70% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 10 000,00 zł.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świdnica.

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO INSTALACJE WYKONANE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I PODPISANIU UMOWY.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

  a) dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z odrębnymi przepisami (kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ, a w przypadku zgłoszenia budowy oczyszczalni zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu),
  b) pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ jeżeli jest wymagane,
  c) zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia,
  d) kopię planu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją instalacji.

2. W przypadku budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego:

a) kopię pozwolenia na budowę dla zbiorników o pojemności powyżej 10m3,

b) zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wydane przez właściwy organ w przypadku zbiorników o pojemności do 10 m3.

3. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.

5. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.

6. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty lub osoba wskazana do reprezentacji, załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty.

 

7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

 

Dofinansowaniu podlegają:

 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające normę PN-EN 12566-3, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznym lub przy udziale osadu czynnego.
 2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze.


  Druk wniosku oraz wymagane załączniki dostępne poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica.

Wniosek o przyznanie dotacji (PDF),

Wzór pełnomocnictwa (PDF)

Wzór zgody dla współmałżonka (PDF)

 

Na realizację gminnego programu dot. dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych zabezpieczono w budżecie gminy Świdnica środki w wysokości 320 tys. zł.

 

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica