spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileNiedziela,  25 LutegoImieniny obchodzą:  Cezary, Maciej, Małgorzata, Modest  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku
Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku PDF Drukuj E-mail
07 lutego 2024

Świdnica, dnia 07.02.2024 r.

SSR.411.1.2024

 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza otwarty konkurs

na wsparcie realizacji zadań gminy

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Świdnica

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

 

1. Zakres i cel zadania.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Świdnica poprzez organizację szkoleń i zajęć sportowych, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym mającym na celu rozwój umiejętności sportowych w różnych dyscyplinach (m.in. piłka nożna, tenis stołowy, triathlon) ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem wynosi 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy zł 00/100).

 

3. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z oferentem przeprowadzone zostaną negocjacje, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.
 4. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy
  w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także utraty zdolności do czynności prawnych przez reprezentantów oferenta.
 5. W ramach zadania określonego w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.
 6. Wymagana wysokość wkładu własnego – nie mniej niż 15% całkowitego kosztu zadania publicznego. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego – w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.

 

4. Termin realizacji zadania.

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

 2. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie.

 3. Termin realizacji zadania może ulec zmianie na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy (np. wynikające z obostrzeń dot. epidemii zmiany terminów rozgrywek/współzawodnictwa sportowego).

 

5. Warunki realizacji zadania.

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy dotacyjnej. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone
  w wiążącej strony umowie
  .

 2. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w przedłożonym w ofercie zestawieniu kosztów realizacji zadania maksymalnie o 30,00 % danej pozycji kosztorysowej – limit ten obejmuje zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie wartości danej pozycji.

 3. Oferent jest zobowiązany do stosowania aktualnych przepisów prawa oraz wytycznych właściwych organów w zakresie realizacji zadania publicznego, w tym dotyczących ew. stanu epidemii oraz do bieżącego monitorowania ewentualnych zmian w przepisach
  i wytycznych.

 4. Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, a także dysponować kadrą zapewniającą wykonanie zadania.

 5. Oferent, który nie ma możliwości samodzielnej realizacji zadania powinien podać
  w ofercie informację oraz załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (np. umowy).

 6. W przypadku rozliczania w kosztach zadania publicznego kosztów podróży samochodem:

  1. nie jest dopuszczalne przedstawienie faktur za zakup paliwa,
  2. rozliczenie odbywa się na podstawie dokumentu (np. delegacji, ewidencji przebiegu pojazdu).

  7. Dopuszcza się korzystanie z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy, przy czym ustala się następujące zasady:

 1. zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy społecznej przez członka organizacji bądź świadczenia przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń,
 3. jeżeli świadczenie członka organizacji bądź wolontariusza jest takie samo jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość świadczenia członka organizacji bądź wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 27,70 zł za jedną godzinę świadczenia.

 

6. Termin i miejsce składania ofert.

Termin składania ofert – do 29 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica).

Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert – Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – Punkt Informacyjny – stanowisko 100 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku”.

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, termin dokonania wyboru oferty.

 1. Oferty o dotacje należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w terminie do 22 lutego 2024 r.

 3. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zapisem art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świdnica po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 5. Wynik konkursu ogłoszony zostanie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Gminy Świdnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy
  www.gmina.swidnica.pl
  w zakładce NGO oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 6. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, tel. 74 852 30 67 wew. 312 lub 313.

 

8. Zrealizowane w roku 2023 zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu i ich koszty.

W roku 2023 przyznano dotacje w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

9. Postanowienia końcowe.

 1. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Świdnica.

 

 

Sporządziła: Alicja Masłyk

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica