spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  21 LutegoImieniny obchodzą:  Eleonora, Feliks, Teodor  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE PDF Drukuj E-mail
25 lipca 2023
Logotyp projektu Ciepłe MieszkanieGmina Świdnica ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Świdnica w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Termin naboru (składania) wniosków: od 07.08.2023 r. do 30.09.2025 r.
 
 
 
 
1. Cel programu
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 
 
 
2. Przeznaczenie dofinansowania
Dofinansowanie przeznaczone jest na likwidację wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz:
a) zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
 
Jako nowe źródło ciepła można zastosować:
a) pompę ciepła powietrze/woda;
b) pompę ciepła powietrze/powietrze;
c) kocioł gazowy kondensacyjny;
d) kocioł na pellet o podwyższonym standardzie;
e) ogrzewanie elektryczne (urządzenie grzewcze lub zespół urządzeń grzewczych).
Dodatkowo mogą być wykonane:
a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
b) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
c) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 
 
Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Szczegółowe wymagania określono w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z gminą Świdnica i trwających nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy z zastrzeżeniem iż, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.
Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
 
 
 
3. Koszty kwalifikowane
Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta końcowego, a beneficjent ten nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
 
4. Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji
Dofinansowanie może być przyznane na poziome podstawowym, podwyższonym lub najwyższym:
 1. Podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania - do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 3. Najwyższy poziom dofinansowania - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
5. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie
Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w Gminie Świdnica wynosi 3 012 500,00 zł, z czego:
 1. w roku 2023 łączna kwota dofinansowania może wynieść 812 500,00 zł,
 2. w roku 2024 łączna kwota dofinansowania może wynieść 1 437 500,00 zł,
 3. w roku 2025 łączna kwota dofinansowania może wynieść 762 500,00 zł.
 
6. Beneficjenci końcowi dofinansowania
 
Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Świdnica, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
 
1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 
2. dochód roczny ustalony:
 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
   
3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 
4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) - d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
 
Beneficjenci końcowi uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania
 
Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
 
1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Świdnica;
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 
 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Beneficjenci końcowi uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania
 
Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
 
1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Świdnica
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
7. Warunki dofinansowania
 1. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

 2. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

 3. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które beneficjent końcowy otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.”

 4. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Program wymieniony w pkt 3), z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 5. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 6. Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu musi być zgodny z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

 7. Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

 8. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

 9. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 10. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w gminie, z którą zawarł umowę o dofinansowanie.

 
8. Okres trwałości projektu
Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
 
 
9. Pozostałe informacje
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Bartosza Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko 100, w godzinach pracy Urzędu tj.:
 
­ poniedziałek od 7:30 do 15:30;
­ wtorek od 7:30 do 17:00;
­ środa od 7:30 do 15:30;
­ czwartek od 7:30 – 15:30;
­ piątek od 7:30 – 14:00.
 
 
 • Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.
 • Przez nieefektywne źródło ciepła w rozumieniu programu należy rozumieć źródło ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe lub Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach Programu przez właściwy terytorialnie WFOŚiGW. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 • Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 • W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.
 • Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taka jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.
 • Przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Programu "Ciepłe Mieszkanie" dostępnymi na stronie WFOŚIGW pod adresem: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje (opis Programu do pobrania poniżej), w tym również z zakładką „Pytania i odpowiedzi”: https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i odpowiedzi-2/.
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Świdnica oraz procedury uzyskania dofinansowania określa zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 134/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. (do pobrania poniżej).
 
Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”:
 
 • dane wnioskodawcy tj.: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, opcjonalnie adres poczty e-mail;
 • adres zamieszkania/korespondencyjny;
 • adres lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
 • informacje o współmałżonku tj.: imię, nazwisko, telefon, PESEL (jeżeli dotyczy);
 • dane pełnomocnika tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, PESEL, opcjonalnie adres poczty e-mail (jeżeli dotyczy);
 • adres zamieszkania pełnomocnika – (jeżeli dotyczy);
 • dane współwłaścicieli tj.: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania;
 • informacje dot. lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie tj.: powierzchnia, elektroniczny numer księgi wieczyste, numer działki, powierzchnia lokalu wydzielona na prowadzenie działalności gospodarczej – (jeżeli dotyczy);
 • rodzaj obecnego źródła ciepła, ilość sztuk;
 • dokumenty potwierdzające dochód (tj.: PIT za ostatni okres rozliczeniowy, zaświadczenie o dochodach wydane przez GOPS, zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych, decyzja podatkowa) – w zależności od rodzaju osiąganego dochodu oraz poziomu dofinansowania.
 
 
 
Szczegółowych informacji dotyczących Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” udzielają pracownicy Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr tel. 74 852 30 67 wew. 114 lub 310.
 

PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE

Pliki do pobrania:

Uwaga: Formularze dokumentów dla Beneficjentów końcowych, którzy wniosek o dofinansowanie złożyli w terminie od 7 sierpnia 2023 roku do 28 września 2023 roku

 
 
 
 
 
 
Uwaga! Formularze dokumentów dla Beneficjentów końcowych, którzy wniosek o dofinansowanie złożyli w terminie od 29 września 2023 roku
 1. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA
 2. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE
 3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE
 4. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU- WNIOSEK O DOFINANSOWANIE CIEPŁE MIESZKANIE
 5. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - zgoda współmałżonka
 6. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW ZAKUPU
 7. Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Pełnomocnictwo
 8. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - PROTOKÓŁ ODBIORU PRACY WYKONAWCY
 9. Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dofinansowania - Umowa
 10. Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie - zgoda współwłaściciela
 11. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYKONANIU PRAC WŁASNYMI SIŁAMI
 12. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
 13. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 
 
 
 
Aktualizacja: stan na styczen 2024
 
Stan wniosków w ramach programu ciepłe mieszkanie
 

 

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica