spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  6 GrudniaImieniny obchodzą:  Emilian, Jarema, Mikołaj  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow NIERUCHOMOŚCI -
aktualna oferta arrow Przetargi - archiwum
Informacje o przetargach - archiwum PDF Drukuj E-mail
 
 

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha

 

Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Piąty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 05.05.2017 r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza drugie rokowania po IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 haZgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.

Cena do rokowań dla zbywanej nieruchomości wynosi: 16.800,00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów: 23.03.2016r.; 23.06.2016r.; 08.09.2016; 24.11.2016
Terminy przeprowadzonych rokowań: 23.02.2017r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna- stanowisku 100 oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny tj. kwota 1.680,00 zł przelewem na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
Księga Wieczysta nr SW1S/00020755/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „ Gogołów- działka nr 420/1 ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 05 czerwca 2017 roku
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku
o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 206/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
-poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Świdnica 05.05.2017
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi: Gogołów:

Działka nr 421/10 o powierzchni 0,1479 ha

Zgodnie z uchwałą nr LXIII/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24.10.2014 r. działka nr 421/10 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Gogołów ujęta jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Grunt sprzedawanej działki podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

Działka nr 421/10 – 41.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00020594/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 421/10 – 4.100,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 05.05.2017 r.Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Mokrzeszów dz. nr 101/2 o powierzchni 0,1021 ha


Zgodnie z uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, działka nr 101/2 stanowi tereny rolnicze dopuszczone do zabudowy oznaczone na rysunku symbolem A3.Rd.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2017 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
-wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
-zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
-poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr
/74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 05.05.2017Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha


Działki nr 65/20, 65/26, 65/28 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 18.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Piąty przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.02.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.


Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 05.05.2017 r.
 
 
 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha

Działki nr 65/20, 65/26, 65/28, 65/29 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Działka nr 65/29 – 57.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
Działka nr 65/29 – 5.700,00 zł


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
Świdnica, dnia 19.01.2017 r.Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Mokrzeszów dz. nr 101/2 o powierzchni 0,1021 haZgodnie z uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, działka nr 101/2 stanowi tereny rolnicze z dopuszczalną zabudową zagrodową oznaczone na rysunku symbolem A3.Rd.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy-sala operacyjna-stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 19.01.2017
 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:
 

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha

Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 24.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 19.01.2017 r.
 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza rokowania po II przetargu na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pogorzała


Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 20,40 m2, położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju, który jednocześnie pełni też funkcję kuchni w budynku nr 4 w Pogorzale. Udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 97 wynosi 0,0820.
Zgodnie z uchwałą nr XLVII/487/2005 z dnia 29.12.2005 r., działka nr 97 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pogorzała ujęta jest jako zabudowa zagrodowa mieszkaniowa jednorodzinna ( 40% powierzchni działki) oraz jako zieleń urządzona z zakazem zabudowy ( 60% powierzchni działki).

Cena do rokowań dla zbywanej nieruchomości wynosi: 16.000,00 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów: 23.03.2016 r.; 23.06.2016 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna- stanowisku 100 oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny tj. kwota 1.600,00 zł przelewem na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
Księga Wieczysta nr SW1S/00020755/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „Lokal mieszkalny nr 6 w Pogorzale 4” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 20 lutego 2017 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 206/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Świdnica 19.01.2017
 


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza rokowania po IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha


Zgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.

Cena do rokowań dla zbywanej nieruchomości wynosi: 16.800,00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów: 23.03.2016 r.; 23.06.2016 r.; 08.09.2016 r.; 24.11.2016 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna- stanowisku 100 oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny tj. kwota 1.680,00 zł przelewem na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
Księga Wieczysta nr SW1S/00020596/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Gogołów- działka nr 420/1 ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 20 lutego 2017 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku
o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 206/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Świdnica 19.01.2017Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Gogołów:

Działka nr 421/10 o powierzchni 0,1479 ha
Działka nr 421/11 o powierzchni 0,1696 haZgodnie z uchwałą nr LXIII/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24.10.2014 r. działki nr 421/10 i 421/11 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Gogołów ujęte są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 421/10 – 41.000,00 zł
Działka nr 421/11 – 37.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00020594/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 421/10 – 4.100,00 zł
Działka nr 421/11 – 3.700,00 zł


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 19.01.2017 r.
 

Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Wieruszów dz. nr 65/2 o powierzchni 0,1916 ha

Zgodnie z uchwałą nr LVIII/504/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów, działka nr 65/2 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem A5.M.
Grunt sprzedawanej działki podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
65.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 650,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020628/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.11.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 6.500,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 

Świdnica, dnia 14.10.2016 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha

Działki nr 65/20, 65/26, 65/28, 65/29 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Działka nr 65/29 – 57.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 18.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
Działka nr 65/29 – 5.700,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku I przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

 

1.

 

 

 

Przetarg ustny ograniczony

 

 

Działka nr 110/5

o pow. 0,3743 ha

( RIIIb- 0,3210 ha;

RIVa- 0,0533 ha)

położona w

Modliszowie

 

Uprawy rolne

 

25,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

0,93 dt tj. 50,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość objęta przetargiem nie może być wydzierżawiona jako odrębna nieruchomość - brak drogi dojazdowej.

W związku z tym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 108/2, 110/11, 144/2, 110/6. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć aktualny wypis z rejestru gruntów ( dla potwierdzenia własności nieruchomości przyległej), w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w okienku informacji Urzędu Gminy Świdnica- sala operacyjna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ustny ograniczony- Modliszów- dz. Nr 110/5”.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 22 listopada 2016 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefonu 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr

525 i 526/1

o łącznej pow.0,8323 ha

( ŁII- 0,1469 ha; ŁIII- 0,0678 ha; RIVa- 0,3178 ha; RV- 0,2998 ha) położona w Witoszowie Dolnym

 

 

Uprawy rolne

 

40,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

1,53 dt tj.

82,23 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr

117

o pow. 3,88 ha

( RIIIa- 0,55 ha; RIVa- 0,49 ha; RIVb- 1,57 ha; RV- 0,96 ha; RVI- 0,23 ha; N- 0,08 ha) położona w Grodziszczu

 

 

Uprawy rolne

 

150,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

6,14 dt tj.

330,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 23

o pow. 0,22 ha

(PsIII- 0,22 ha) położona w Komorowie

 

 

Uprawy rolne

 

10,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

0,52 dt tj.

27,95 zł

 

2 lata

 

11.00

Działka nr

5 i 6/1

o łącznej pow. 0,65 ha

( RIIIa- 0,65 ha) położona w Komorowie

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

2,00 dt tj.

107,50 zł

 

2 lata

11.00

 

 

Działka nr

122/2

o pow. 0,62 ha

(RII- 0,62 ha) położona w Mokrzeszowie

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

 

2,14 dt tj.

115,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 730 do 1530.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Mokrzeszów dz. nr 101/2 o powierzchni 0,1021 ha

Zgodnie z uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, działka nr 101/2 stanowi tereny rolnicze dopuszczone do zabudowy oznaczone na rysunku symbolem A3.Rd.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku III przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka nr 12

o pow. 0,50 ha

( RIIIa- 0,50 ha) położona w

Burkatowie

Uprawy rolne

 

40,00 zł

płatna do 21.11.2016

 

1,54 dt tj. 83,00 zł

2 lata

11.00

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Świdnica dnia 14.10.2016

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 24 listopada 2016 roku II przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 575

o pow. 0,09 ha

( PsIII- 0,09 ha) położona w

Mokrzeszowie

Uprawy rolne

5,00 zł

płatna do 21.11.2016

0,21dt tj. 12,00 zł

2 lata

11.00

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 730 do 1530.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 
 


Świdnica dnia 14.10.2016
 
Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,


przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha


Zgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

24.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 240,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020596/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.400,00zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
 

Świdnica, dnia 14.10.2016 r.
 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha


Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:


Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 08.09.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży, poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


 

 

 

 

 

 

 


Świdnica, dnia 05-09-2016Wójt Gminy Świdnica
odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów
stanowiących mienie Gminy Świdnica:
dot. działki 117 o pow. 3,88 ha
położonej w Grodziszczu


Działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Wójt Gminy Świdnica odwołuje ogłoszony na dzień 08 września 2016 roku na godz. 11.00 przetarg na dzierżawę mienia gminnego tj. działka nr 117 o pow. 3,88 ha położonej we wsi Grodziszcze.
 

 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha

 
Działki nr 65/15, 65/20, 65/26, 65/28, 65/29 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
 
Działka nr 65/15 – 56.600,00 zł
Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Działka nr 65/29 – 57.000,00 zł
 
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy -
V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 18.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 65/15 – 5.660,00 zł
Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
Działka nr 65/29 – 5.700,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2016 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 
 
Świdnica, dnia 04.08.2016 r.
 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha
 
Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP.
 
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł
 
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł
 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2016 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
 
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 
Świdnica, dnia 04.08.2016 r.
 
 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Wieruszów dz. nr 65/2 o powierzchni 0,1916 ha
 

 

Zgodnie z uchwałą nr LVIII/504/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów, działka nr 65/2 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem A5.M.
Grunt sprzedawanej działki podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

65.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 650,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020628/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2016 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 26.11.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 6.500,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
 • wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Świdnica dnia 04.08.2016
 

 
Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Mokrzeszów- działka nr 853/13 o powierzchni 0,1042 ha
 
Przeznaczenie w/w terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to tereny zabudowy usługowej. Teren położony jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej (Uchwała nr LIXI/12/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014r.).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
18.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020582/5 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2016 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.
 
Nieruchomość zabudowana jest zniszczonym budynkiem parterowym składającym się z dwóch przylegających do siebie części. Zużycie i zniszczenie budynku jest duże.
Nieruchomość objęta przetargiem nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość - brak drogi dojazdowej.
W związku z tym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 853/17, 853/42, 853/18, 853/5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć aktualny wypis z rejestru gruntów ( dla potwierdzenia własności nieruchomości przyległej), w terminie do dnia 05 września 2016 roku w okienku informacji Urzędu Gminy Świdnica- sala operacyjna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ustny ograniczony- Mokrzeszów dz. nr 853/13”.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 06 września 2016 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj.
1.800,00 zł najpóźniej do dnia 05 września 2016 roku roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica), a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcia z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Świdnica dnia 04.08.2016
 

 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 08 września 2016 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr 35

o pow. 0,0964 ha

( PsIV-0,0964 ha) położona w Komorowie

 

 

Uprawy rolne

 

5,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

0,16 dt tj.

9,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 133

o pow. 0,60 ha

( RIIIa- 0,60 ha) położona w Wilkowie

 

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

1,85 dt tj.

100,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 108

o pow. 1,27ha

(RII-1,27ha) położona w Wilkowie

 

 

Uprawy rolne

 

100,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

4,38 dt tj.

236,00 zł

 

2 lata

 

11.00

Działka nr 257

o pow. 0,09 ha

( PsIII-Wp- 0,09 ha) położona w Pankowie

 

Uprawy rolne

 

5,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

0,21 dt tj.

12,00 zł

2 lata

11.00

 

 

Działka nr 529

o pow. 1,93 ha

(RIIIa- 0,34 ha, RIIIb- 0,85 ha, RIVa- 0,36 ha, RIVb- 0,38 ha) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

100,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

4,58 dt tj.

247,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

 

Działka nr 528/2

o pow. 1,23 ha

( RIIIa- 0,28ha, RIIIb- 0,73ha, RIVb- 0,22 ha) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

100,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

3,08 dt tj. 166,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 139

o pow. 0,28 ha

( RIIIa- 0,22 ha, RIIIb- 0,06 ha) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

20,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

0,82 dt tj. 44,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 140

o pow. 0,32 ha

( RIIIa- 0,13 ha, RIIIb- 0,13 ha, ŁIII- 0,03 ha, W-RIIIb- 0,03 ha) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

20,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

0,87 dt tj. 47,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 117

o pow. 3,88 ha

( RIIIa- 0,55 ha, RIVa- 0,49 ha, RIVb- 1,57 ha, RV- 0,96 ha, RVI- 0,23 ha, N- 0,08 ha) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

200,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

6,11 dt tj. 329,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 118

o pow. 1,74 ha

(RIIIa- 0,18ha, RIVb- 0,39 ha, RV- 0,23 ha, RVI- 0,89 ha, N- 0,05 ha) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

1,68 dt tj. 91,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 130

o pow. 1,54 ha

( RIIIa- 1,54 ha) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

100,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

4,75 dt tj. 256,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 9/1 i 9/2

o łącznej pow. 1,11 ha

( RII-0,31 ha, RIVa- 0,68 ha, RV- 0,12) położona w Grodziszczu

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

2,58 dt tj. 139,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 575

o pow. 0,09 ha

(PsIII- 0,09 ha) położona w Mokrzeszowie

 

Uprawy rolne

 

5,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

0,21 dt tj. 12,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

Działka nr 78

o pow. 1,47 ha

( RIIIb- 0,06 ha, RIVa- 0,58 ha, RV- 0,49 ha, PsV- 0,34 ha) położona w Bystrzycy Górnej

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

2,10 dt tj. 113,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefonu 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Świdnica dnia 04.08.2016
 
 


Wójt G
miny Świdnica
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha

 

 

Zgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

24.000,00 zł

 
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 240,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Księga Wieczysta nr SW1S/00020596/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2016 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.
 
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.03.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 23.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 2.400,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
 • wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr
/74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Świdnica dnia 04.08.2016
 

 

 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Mokrzeszów dz. nr 101/2 o powierzchni 0,1021 ha

 

 

Zgodnie z uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, działka nr 101/2 stanowi tereny rolnicze dopuszczone do zabudowy oznaczone na rysunku symbolem A3.Rd.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.000,00 zł

 
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2016 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
 • wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

 

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr
/74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Świdnica dnia 04.08.2016

 


 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 08 września 2016 roku II przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr 12

o pow. 0,50 ha

( RIIIa- 0,50 ha) położona w

Burkatowie

 

Uprawy rolne

 

40,00 zł

płatna do 05.09.2016

 

 

1,54 dt tj. 83,00 zł

 

2 lata

 

11.00

 

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
Świdnica dnia 04.08.2016

 

 


 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Bojanice:

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia:plik PDF z ogłoszeniem

Świdnica, dnia 12.05.2016 r.


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia:plik PDF z ogłoszeniem

Świdnica, dnia 12.05.2016 r.


 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 23 czerwca 2016 roku II przetarg ustny nieograniczony


na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Działka nr 532/1 o pow. 0,8469 ha
położona w Witoszowie Dolnym

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia:plik PDF z ogłoszeniem

Świdnica, dnia 12.05.2016 r.


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku
wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Pogorzała

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia:plik PDF z ogłoszeniem

Świdnica, dnia 12.05.2016 r.


 

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 23 czerwca 2016 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia:plik PDF z ogłoszeniem

Świdnica, dnia 12.05.2016 r.


 

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno:

Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia:plik PDF z ogłoszeniem

Świdnica, dnia 12.05.2016 r.


 

 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w obrębie :

Wieruszów dz. nr 65/2 o powierzchni 0,1916 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia:plik PDF z ogłoszeniem

Świdnica, dnia 12.05.2016 r.
 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Wieruszów dz. nr 65/2 o powierzchni 0,1916 ha


Zgodnie z uchwałą nr LVIII/504/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów, działka nr 65/2 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem A5.M.
Grunt sprzedawanej działki podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

65.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 650,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020628/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.


Pierwszy przetarg na zbycie powyższych nieruchomości ogłoszony na dzień 26.11.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym- brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 6.500,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 19-02-2016 r.
 
 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha
Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/30 o powierzchni 0,1000 ha


Działki nr 65/15, 65/20, 65/26, 65/28, 65/29, 65/30 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:


Działka nr 65/15 – 56.600,00 zł
Działka nr 65/20 – 65.600,00 zł
Działka nr 65/26 – 71.700,00 zł
Działka nr 65/28 – 54.600,00 zł
Działka nr 65/29 – 57.000,00 zł
Działka nr 65/30 – 57.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy – V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/15 – 5.660,00 zł
Działka nr 65/20 – 6.560,00 zł
Działka nr 65/26 – 7.170,00 zł
Działka nr 65/28 – 5.460,00 zł
Działka nr 65/29 – 5.700,00 zł
Działka nr 65/30 – 5.700,00 zł


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105. Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 19.02.2016 r.

 

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pogorzała


Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 20,40 m2, położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju, który jednocześnie pełni też funkcję kuchni w budynku nr 4 w Pogorzale. Udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 97 wynosi 0,0820.
Zgodnie z uchwałą nr XLVII/487/2005 z dnia 29.12.2005 r., działka nr 97 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pogorzała ujęta jest jako zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna ( 40% powierzchni działki) oraz jako zieleń urządzona z zakazem zabudowy ( 60% powierzchni działki).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości: 16.000,00 zł.
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 160,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020755/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy –
V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 206 /.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 1.600,00 zł
ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 18 marca 2016 r. na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 wew. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Świdnica, dnia 19-02-2016.
 
 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Lutomia Górna dz. nr 441/4 o powierzchni 0,0416 ha


Zgodnie z uchwałą nr V/25/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Górna, działka nr 441/4 stanowi tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem ML.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

11.500,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 120,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020579/1 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 1.150,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 19-02-2016 r.
 


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Gogołów dz. nr 420/1 o powierzchni 0,2312 ha


Zgodnie z uchwałą nr LX/563/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gogołów, działka nr 420/1 stanowi tereny zabudowy zagrodowej na 27% powierzchni działki oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy na 73% powierzchni działki.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

24.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 240,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020596/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 2.400,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 19-02-2016 r.
 
 

 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Bojanice:

Działka nr 198/2 o powierzchni 0,1413 ha
Działka nr 198/3 o powierzchni 0,1456 ha
Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1494 ha


Zgodnie z uchwałą nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11.07.2014 r. działki nr 198/2, 198/3 i 198/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Bojanice ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową . Dopuszcza się zabudowę zagrodową z wyłączeniem gospodarstw hodowlanych powyżej 40DJP.

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 198/2 – 46.000,00 zł
Działka nr 198/3 – 47.000,00 zł
Działka nr 198/4 – 48.000,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00026953/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 198/2 – 4.600,00 zł
Działka nr 198/3 – 4.700,00 zł
Działka nr 198/4 – 4.800,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105. Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


Świdnica, dnia 19.02.2016 r.

 
 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,


przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Witoszów Dolny, działka nr 517/1 o powierzchni 0,5104 ha

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/488/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Witoszów Dolny, działka nr 517/1 stanowi tereny rolnicze, dla których obowiązuje zakaz zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 25.R.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

7.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 70,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020639/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 700,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
 • wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 15.02.2016


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Witoszów Dolny, działka nr 516 o powierzchni 0,2503 ha


Zgodnie z uchwałą nr XLVII/488/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Witoszów Dolny, działka nr 516 stanowi tereny rolnicze, dla których obowiązuje zakaz zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 25.R.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

4.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 40,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020639/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 400,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
-wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
-zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
-poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 15.02.2016Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :
Witoszów Dolny, działka nr 525 o powierzchni 0,2147 ha


Zgodnie z uchwałą nr XLVII/488/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Witoszów Dolny, działka nr 525 stanowi tereny rolnicze, dla których obowiązuje zakaz zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 25.R.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

8.100,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 90,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020639/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 810,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040,( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
-wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
-zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
-poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 15.02.2016


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 24 lutego 2016 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica
 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr 125/7

o pow. 0,15 ha

( RIIIa- 0,04 ha; RIIIb- 0,11 ha) położona w Krzczonowie

 

 

Uprawy rolne

 

10,00 zł

płatna do 19.02.2016

 

 

0,40 dt tj. 22,00 zł

 

2 lata

 

10.00

 

Działka nr 616/2 i 617

o łącznej pow. 0,14 ha

( RIIIb- 0,12 ha;PsIII-0,02 ha) położona w Witoszowie Dolnym

 

Uprawy rolne

 

10,00 zł

płatna do 19.02.2016

 

 

0,34 dt tj. 18,30 zł

 

2 lata

 

10.00

Działka nr 532/1

o pow. 0,8469 ha

( PsIII- 0,0390 ha, ŁIII- 0,1240 ha, RV- 0,4611 ha, RIVa- 0,2228 ha) położona w Witoszowie Dolnym

 

Uprawy rolne

 

30,00 zł

płatna do 19.02.2016

 

 

1,27 dt tj.

68,30 zł

2 lata

10.00

 

 

Działka nr 649/4

o pow. 0,09 ha

( RIVa- 0,06 ha; RV- 0,03 ha) położona w Witoszowie Dolnym

 

 

Uprawy rolne

 

5,00 zł

płatna do 19.02.2016

 

 

0,14 dt tj.

7,60 zł

 

2 lata

 

10.00

 

 

Działka nr 691

o pow. 0,88 ha

( PsIV- 0,63 ha;PsVI-0,25 ha) położona w Lutomi Górnej

 

 

Uprawy rolne

 

30,00 zł

płatna do 19.02.2016

 

 

1,17 dt tj. 63,00 zł

 

2 lata

 

10.00

 

Działka nr 45

o pow. 0,27 ha

( PsIII-0,27 ha) położona w Gogołowie

 

 

Uprawy rolne

 

15,00 zł

płatna do 19.02.2016

 

 

0,64 dt tj. 35,00 zł

 

2 lata

 

10.00O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,37 zł).
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna -stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30- 15.30.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 15.02.2016


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Makowice - działka nr 156/1 o powierzchni 0,0424 ha


Przeznaczenie w/w terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 2/3 części na tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem 6.RM/MN. Pozostała część działki przeznaczona jest na tereny gruntów rolnych przeznaczone pod uprawy polowe z zakazem zabudowy oznaczone symbolem 4.R (Uchwała nr XLVII/483/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 29.12.2005r.)
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala
cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

7.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%,
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.70,00 zł.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020625/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Nieruchomość objęta przetargiem nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość - ma kształt wąskiego pasa o średniej szerokości wynoszącej 5 m, nie nadaje się do zabudowy kubaturowej ze względu na jej kształt.
W związku z tym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 90/1, 107/6, 107/5). Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć aktualny wypis z rejestru gruntów ( dla potwierdzenia własności nieruchomości przyległej), w terminie do dnia 19 lutego 2016 roku w okienku informacji Urzędu Gminy Świdnica- sala operacyjna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ustny ograniczony- Makowice dz. nr 156/1”.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 22 lutego 2016 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj.
700,00 zł najpóźniej do dnia 19 lutego 2016 roku na konto Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica), a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
-wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
-zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
-poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 15.02.2016

 


Świdnica, 23.10.2015r

 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,


przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Wilków, działka nr 140 o powierzchni 0,4612 ha

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 23.10.2015r

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,


przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Wieruszów dz. nr 65/2 o powierzchni 0,1916 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 23.10.2015r


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest nieruchomość
położona w obrębie :

Słotwina dz. nr 457/4 o powierzchni 0,0234 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 23.10.2015r

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/30 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/31 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/33 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/34 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/35 o powierzchni 0,1000 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 23.10.2015r


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 26 listopada 2015 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Działka nr 121 o pow. 0,47 ha
(RIIIa- 0,43 ha; RIIIb- 0,04 ha) położona w Wilkowie

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: plik PDF z pełną treścią ogłoszenia


Świdnica, 20.08.2015r

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 24 września 2015 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica.

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica dnia 10.08.2015 r.

 

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 782)

Wójt Gminy Świdnica

odwołuje ogłoszony na dzień 27 sierpnia 2015 roku, na godzinę 1015 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki numer 741 o powierzchni 0.04 ha, położonej w obrębie Lutomia Dolna, stanowiącej mienie Gminy Świdnica, który miał odbyć się w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4.

W dniu 04.08.2015 roku do Urzędu Gminy w Świdnicy wpłynął wniosek z dnia 02.07.2015 roku podpisany przez mieszkańców Lutomi Dolnej w sprawie udostępnienia w/w terenu z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking.

W związku z koniecznością rozpatrzenia w/w wniosku odwołuje się przetarg ogłoszony na dzień 27 sierpnia 2015 roku.

 Świdnica, 24.07.2015r

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 27 sierpnia 2015 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie Gminy Świdnica

działka położona w Lutomi Dolnej

Działka nr 741 o pow. 0,04 ha

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie Gminy Świdnica działka położona w Lutomi Dolnej

 

 


Świdnica, 24.07.2015r

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza rokowania po trzecim przetargu
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi:

Pszenno

działka nr 289 o powierzchni 0,0174 ha

Cena nieruchomości do rokowań - 14.130,00 zł

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: Rrokowania po trzecim przetarguna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Pszenno

 


Świdnica, 24.07.2015r

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza rokowania po trzecim przetargu
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi :

Lutomia Górna:

działka nr 489/7 i 489/9 o łącznej powierzchni 0,1063 ha

Cena nieruchomości do rokowań - 37.620,00 zł

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: Rrokowania po trzecim przetarguna sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Lutomia Górna (plik PDF)

 


Świdnica, 24.07.2015r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno:

Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/30 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/31 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/33 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/34 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/35 o powierzchni 0,1000 ha

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Pszenno (plik PDF)

 


Świdnica, 25.06.2015r.

 

PKP SA ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE:

nieruchomości położonej w miejscowości Bystrzyca Górna, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120 o pow. 0,0300 ha, AM1 obręb 0005, Bystrzyca Górna.

 

Pobierz plik z pełną treścią ogłoszenia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE: nieruchomości położonej w miejscowości Bystrzyca Górna, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120 o pow. 0,0300 ha, AM1 obręb 0005, Bystrzyca Górna.

 

Świdnica, dnia 17.04.2015 r.
 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:


Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/30 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/31 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/33 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/34 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/35 o powierzchni 0,1000 ha
Działki nr 65/28, 65/29, 65/30, 65/31, 65/33, 65/34, 65/35, w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (2.MN/U). Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków , co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
Działka nr 65/28 – 57 700,00 zł
Działka nr 65/29 – 57 100,00 zł
Działka nr 65/30 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/31 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/33 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/34 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/35 – 60 100,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 65/28 – 5770,00 zł
Działka nr 65/29 – 5710,00 zł
Działka nr 65/30 – 6010,00 zł
Działka nr 65/31 – 6010,00 zł
Działka nr 65/33 – 6010,00 zł
Działka nr 65/34 – 6010,00 zł
Działka nr 65/35 – 6010,00 zł
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 
 

 
Świdnica dnia 17.04.2015
 
Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia są działki
położone w obrębie :
Lutomia Górna, dz. nr 489/7 i 489/9 o łącznej powierzchni 0,1063 ha
Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na przedmiotowym terenie zabudowę wiejską wielofunkcyjną ( zagrodową, mieszkaniową, usługową).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
41.800,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 450,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księgi Wieczyste nr SW1S/00020579/1 ( dotyczy działki nr 489/9), SW1S/00020653/4 (dotyczy działki nr 489/7), prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 4.180,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 

Świdnica dnia 17.04.2015 r.
 
Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Pszenno, dz. nr 289 o powierzchni 0,0174 ha
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno w gminie Świdnica przeznaczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol PS.2.MN).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

15.700,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020627/3 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 1.570,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 

Świdnica dnia 17.04.2015


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 29 maja2015 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie Gminy Świdnica
 
 
 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr 19 o pow. 0,06 ha położona w Wieruszowie

 

Uprawy rolne

4,00 zł

płatne do 25.05.2015

0,14 dt tj.

8,12 zł

2 lata

1000O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna-stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 730 do 1530.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
 

 
Świdnica dnia 23.03.2015 r.

 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 29 kwietnia 2015 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 
 
 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr 257/1 o pow. 0,07 ha położona w Witoszowie Dolnym

 

Uprawy rolne

5,00 zł

płatne do 24.04.2015

0,18dt tj. 10,50 zł

2 lata

10.00

 

 

Działka nr 143/6 o pow. 0,50 ha położona w Modliszowie

 

Uprawy rolne

25,00 zł

płatne do 24.04.2015

0,86dt tj. 50,00 zł

2 lata

10.00

 

 

Działka nr 41/2 o pow. 0,77 ha położona w Wieruszowie

 

Uprawy rolne

70,00 zł

płatne do 24.04.2015

2,37dt tj. 137,50 zł

2 lata

10.00

 
 
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 roku w kasie lub na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wdium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna-stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
 

Świdnica dnia 19.02.2015 r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie:
Wieruszów dz. nr 19 o powierzchni 0,06 ha
(powierzchnia ewidencyjna wykazana w operacie ewidencji gruntów i budynków obliczona z dokładnością do 0.1 ha)W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów w Gminie Świdnica przeznaczenie dla w/w terenu to zabudowa mieszkaniowo-usługowa (symbol A6.M)- uchwała nr LVIII/504/2014 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów w Gminie Świdnica.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

19.940,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020628/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.994,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2015 roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica, dnia 19.02.2015 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Wiśniowa


Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 43,70 m2, składający się z dwóch pokojów i kuchni oraz pomieszczenia przynależnego stanowiącego komórkę gospodarczą o pow. 1,49 m2 w budynku nr 22 w Wiśniowej. Udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 2/17 wynosi 0,4974.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (B7.RM/MN/U)- uchwała nr LXIV/523/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 21.04.2010 roku.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości: 31.500,00 zł.
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 350,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SW1S/00041615/9 .

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 206 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 3.150,00 zł ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 23 marca 2015 roku na konto: Urząd Gminy w ŚwidnicyBGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30-15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

 
Świdnica, dnia 19.02.2015 r.

Wójt Gminy Świdnica
odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Lutomia Górna.


Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świdnica odwołuje ogłoszony na dzień 05 marca 2015 roku, na godzinę 1015 przetarg na lokal użytkowy nr 01 o pow. 87,0 m2, składający się z sali sprzedaży, czterech magazynów i korytarza zlokalizowanych na parterze w budynku nr 62 w Lutomi Górnej. Powodem odwołania przetargu jest konieczność wyjaśnienia spraw związanych z infrastrukturą techniczną (wyposażenie lokalu w media) oraz spraw formalnych związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną.
 
 

 
Świdnica dnia 24.01.2015
 
 
Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia są działki położone w obrębie :

Lutomia Górna, dz. nr 489/7 i 489/9 o łącznej powierzchni 0,1063 ha
 
 
Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na przedmiotowym terenie zabudowę wiejską wielofunkcyjną ( zagrodową, mieszkaniową, usługową).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
 
41.800,00 zł
 
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 450,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księgi Wieczyste nr SW1S/00020579/1 ( dotyczy działki nr 489/9), SW1S/00020653/4 (dotyczy działki nr 489/7), prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 4.180,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2015 roku na konto Urząd Gminy Świdnica - BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
 
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
 

Świdnica dnia 23.01.2015
 
Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie :

Pszenno, dz. nr 289 o powierzchni 0,0174 ha
 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno w gminie Świdnica przeznaczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol PS.2.MN).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
 
15.700,00 zł
 
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020627/3 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2015 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 206/.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.570,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2015 roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
 
Obowiązkiem nabywcy jest:
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
 
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 

 
Świdnica, dnia 23.01.2015
 
 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Lutomia Górna
 
Lokal użytkowy nr 01 o pow. 87,0 m2, składający się z sali sprzedaży, czterech magazynów, korytarza zlokalizowanych na parterze w budynku nr 62 w Lutomi Górnej. Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący. Udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 673 wynosi 0,3494.
 
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewidują na przedmiotowym terenie zabudowę wiejską wielofunkcyjną ( zagrodową, mieszkaniową, usługową) – Uchwała nr LV/468/20098 Rady Gminy Świdnica z dnia 04.12.2009 r.
 
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości: 14.000,00 zł.
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 140,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Księgi Wieczyste nr SW1S/00042330/4 i nr SW1S/00055121/0 prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2015 roku o godzinie 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 206/.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 1.400,00 zł ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 02 marca 2015 roku na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
 
Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 wew. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
 

Świdnica, dnia 21.01.2015 r.
 
Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:


Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/30 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/31 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/33 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/34 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/35 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/36 o powierzchni 0,1052 ha


Działki nr 65/28, 65/29, 65/30, 65/31, 65/33, 65/34, 65/35, 65/36 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (2.MN/U). Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków , co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/28 – 57 700,00 zł
Działka nr 65/29 – 57 100,00 zł
Działka nr 65/30 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/31 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/33 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/34 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/35 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/36 – 60 600,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2015 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
 

Działka nr 65/28 – 5770,00 zł
Działka nr 65/29 – 5710,00 zł
Działka nr 65/30 – 6010,00 zł
Działka nr 65/31 – 6010,00 zł
Działka nr 65/33 – 6010,00 zł
Działka nr 65/34 – 6010,00 zł
Działka nr 65/35 – 6010,00 zł
Działka nr 65/36 – 6060,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2015 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
 
 

 

 


Ogłoszenia archiwalne dostępne są w dziale Archiwum przetargów

 

 

 


Świdnica, 10.11.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 18 grudnia 2014 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Działka nr 43/2 o pow. 0,38 ha położona w Jagodniku


Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: umowa dzierżawy

 

 


Świdnica, 07.11.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi:
Pszenno:

działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha.


Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: brak ofert

 


Świdnica, 07.11.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha.


Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: brak ofert

 


Świdnica, 07.11.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I rokowania po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie działki nr 130/1 i 130/2 położonej we wsi Lubachów.
Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 99,6 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju + pomieszczenia przynależne o pow. 12,3 m2 w budynku nr 48 w Lubachowie. Udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 130/1 wynosi 0,2110. Udział w działce gruntu nr 130/2 wynosi 0,1031.

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 69 530zł (na raty)

 


Świdnica, 07.11.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia są działki
położone w obrębie :
Bojanice dz. nr 69/4 i 71/7 o łącznej powierzchni 0,15 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 5 005 zł


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi: Pszenno:

Działka nr 65/28 o powierzchni 0,1057 ha
Działka nr 65/29 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/30 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/31 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/32 o powierzchni 0,1000 ha -
Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 60 800 zł
Działka nr 65/33 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/34 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/35 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/36 o powierzchni 0,1052 ha
Działka nr 65/37 o powierzchni 0,0924 ha -
Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 69 000 zł

Działki nr 65/28, 65/29, 65/30, 65/31, 65/32, 65/33, 65/34, 65/35, 65/36, 65/37 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (2.MN/U). Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków , co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
Działka nr 65/28 – 57 700,00 zł
Działka nr 65/29 – 57 100,00 zł
Działka nr 65/30 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/31 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/32 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/33 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/34 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/35 – 60 100,00 zł
Działka nr 65/36 – 60 600,00 zł
Działka nr 65/37 – 55 700,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 210).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:
Działka nr 65/28 – 5770,00 zł
Działka nr 65/29 – 5710,00 zł
Działka nr 65/30 – 6010,00 zł
Działka nr 65/31 – 6010,00 zł
Działka nr 65/32 – 6010,00 zł
Działka nr 65/33 – 6010,00 zł
Działka nr 65/34 – 6010,00 zł
Działka nr 65/35 – 6010,00 zł
Działka nr 65/36 – 6060,00 zł
Działka nr 65/37 – 5570,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2014 r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica).
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.


Świdnica, dnia 03.11.2014 r.

 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Bojanice dz. nr 142/1 o powierzchni 0,15 ha

 

Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na przedmiotowym terenie rolniczą przestrzeń produkcyjną wyłączoną z zabudowy.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

6.340,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020592/8 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 634,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 10 500 zł

 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia są działki
położone w obrębie :
Krzyżowa dz. nr 127 i 128 o łącznej powierzchni 0,75 ha


Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na przedmiotowym terenie rolniczą przestrzeń produkcyjną wyłączoną z zabudowy. Obszar potencjalnego zagrożenia powodzią.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

Działka nr 127 i 128 o łącznej pow. 0,75 ha- 14.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020619/4 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.480,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 15 000 złWójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia są działki
położone w obrębie :
Lutomia Górna, dz. nr 489/7 i 489/9 o łącznej powierzchni 0,1063 haOpracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na przedmiotowym terenie zabudowę wiejską wielofunkcyjną ( zagrodową, mieszkaniową, usługową).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

41.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 450,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księgi Wieczyste nr SW1S/00020579/1 ( dotyczy działki nr 489/9), SW1S/00020653/4 (dotyczy działki nr 489/7), prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 4.180,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: brak ofert

 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Modliszów dz. nr 68/1 o powierzchni 0,04 ha


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Modliszów w gminie Świdnica przeznaczenie nieruchomości to tereny rolnicze z przeznaczeniem pod uprawy polowe z zakazem zabudowy (symbol 16R).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

2.100,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020652/7 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 210,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 2 200 zł

 


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Mokrzeszów, dz. nr 645/2 o powierzchni 0,5349 ha


Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na przedmiotowym terenie rolniczą przestrzeń produkcyjną wyłączoną z zabudowy.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

19.100,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020647/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.910,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 19 300 zł

 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Pszenno, dz. nr 289 o powierzchni 0,0174 ha


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno w gminie Świdnica przeznaczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol PS.2.MN).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

15.700,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020627/3 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 1.570,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: brak ofert

 


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Pszenno- dz. nr 195 o powierzchni 0,0020 haW Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno w gminie Świdnica przeznaczenie nieruchomości to tereny zabudowy garażowej (symbol 1 KS).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

2.350,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020626/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 211/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 235,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku na konto Urząd Gminy Świdnica - BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 6 700 zł

 Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Wieruszów dz. nr 19 o powierzchni 0,06 ha


Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na przedmiotowym terenie zabudowę wiejską wielofunkcyjną ( zagrodową, mieszkaniową, usługową).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

19.940,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Księga Wieczysta nr SW1S/00020628/0 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.994,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: braf ofert

 


 

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Wilków, dz. nr 135 o powierzchni 0,5476 ha


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wilków w gminie Świdnica przeznaczenie nieruchomości to tereny rolnicze z zakazem zabudowy kubaturowej ( symbol WI.11.R).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

18.400,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00020618/7 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.840,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku roku na konto
Urząd Gminy Świdnica- BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu
wyłonienia nabywcy,
- podpisanie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
- wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
poniesienie kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7 30- 15 30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 105, lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica dnia 25.08.2014

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 20 600 zł


 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 26 września 2014 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

 

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr 24 o pow. 0,94 ha położona w Gogołowie

 

 

Uprawy rolne

 

100,00 zł

płatna w kasie tut. Urzędu do 23.09.2014

 

 

3,04 dt tj. 189,70 zł

 

3 lata

 

11.00

 

Działka nr 131 o pow. 0,30 ha położona w Gogołowie

 

 

Uprawy rolne

 

20,00 zł

płatna w kasie tut. Urzędu do 23.09.2014

 

 

0,72 dt tj. 45,00 zł

 

3 lata

 

11.00

 

Działka nr 173/3 o pow. 0,83 ha położona w Modliszowie

 

 

Uprawy rolne

 

50,00 zł

płatna w kasie tut. Urzędu do 23.09.2014

 

 

1,84 dt tj. 114,80 zł

 

3 lata

 

11.00

 

Działka nr 644/4 o pow. 0,13 ha położona w Witoszowie Dolnym

 

 

Uprawy rolne

 

15,00 zł

płatna w kasie tut. Urzędu do 23.09.2014

 

 

0,40 dt tj. 25,00 zł

 

3 lata

 

11.00

Działka nr 477 o pow. 0,9888 ha położona w Pszennie

 

Uprawy rolne

wycofano z przetargu

100,00 zł

płatna w kasie tut. Urzędu do 23.09.2014

 

3,22 dt tj. 201,00 zł

3 lata

11.00

Działka nr 35 o pow. 0,16 ha położona w Krzczonowie

 

Uprawy rolne

15,00 zł

płatna w kasie tut. Urzędu do 23.09.2014

 

0,50 dt tj. 31,20 zł

3 lata

11.00

Działka nr 145/2 o pow. 0,77 ha położona w Witoszowie Górnym

 

Uprawy rolne

10,00 zł

płatna w kasie tut. Urzędu do 23.09.2014

 

0,28 dt tj. 17,50 zł

3 lata

11.00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, sala operacyjna-stanowisko 105-106 lub pod nr telefony 74-8523067 wew. 105 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, stanowiących mienie Gminy Świdnica odbędzie się 26 września 2014 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4, mała sala narad-211.

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Świdnica, dnia 25.08.2014

 

 

 


 

 

 

 

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

=======

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha


Działki nr 65/20, 65/26 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową (1.MN/U, 2.MN/U). Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
Działka nr 65/20 - 66.700,00 zł
Działka nr 65/26 - 72.900,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 210).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 16 września 2014 r.
Działka nr 65/20 - 6.670,00 zł
Działka nr 65/26 - 7.290,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430, dowód wpłaty do okazania komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie
z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 511,40 zł
- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 074 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Świdnica, 11.08.2014r.

Wynik przetargu: brak ofert

 


 

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi:

Pszenno

=======

Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha


Działka nr 65/15 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica, obrębu Pszenno ujęta jest jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (1.MN/U). Teren w/w działki znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanej działki podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

55.900,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 600,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 210).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 16 września 2014 r. - 5.590,00 zł
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430, dowód wpłaty do okazania komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy, a następnie zawarcie
z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 511,40 zł
- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Świdnica, 11.08.2014r

Wynik przetargu: brak ofert

 


Świdnica, 30.05.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 30.05.2014r.


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha


Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: brak ofert

 

 


Świdnica, 30.05.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Lubachów

 

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: brak ofert

 


Świdnica, 31.03.2014r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie :

Bystrzyca Górna- dz. nr 65/5 o powierzchni 0,0037 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: sprzedaż za kw. 1 770 zł


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 28 marca 2014 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica.

- Działka nr 75 o pow. 1,45 ha położona w Bojanicach

- Działka nr 516 i 571/1 o łącznej pow. 0,74 ha położona w Witoszowie Dolnym

 

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu:

 • Działka nr 75 - zawarta umowy dzierżawy na 3 lata
 • Działka nr 516 i 571/1 - brak oferentów

 


Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,


przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :

Bojanice dz. nr 69/3 o powierzchni 1,92 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: Sprzedaż za cenę 46.500,-


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Lubachów

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 99,6 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju + pomieszczenia przynależne o pow. 12,3 m2 w budynku nr 48 w Lubachowie.

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: brak oferentów

 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Pszenno.

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 20,0 m2, składający się z jednego pomieszczenia (pokój-kuchnia) + pomieszczenia przynależne o pow. 31,4 m2 w budynku nr 13 przy ul. Rolniczej
w Pszennie.

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu: Sprzedaż za cenę 23.230,-

 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

Wynik przetargu:

 • działka 65/2: sprzedaż za cenę 60.500 +VAT
 • działki 65/10 do 15: brak oferentów
 • działka 65/16: sprzedaż za cenę 56.600 +VAT

 


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 • Wynik przetargu: brak oferentów

 


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie:

Pszenno- dz. nr 196 o powierzchni 0,0020 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pszenno.

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Lubachów

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie:

Mokrzeszów dz. nr 491/1 o powierzchni 0,32 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie :

Wieruszów dz. nr 8/1 o powierzchni 0,27 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie :

Pogorzała dz. nr 4 o powierzchni 0,65 ha

 

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :

Bojanice dz. nr 69/3 o powierzchni 1,92 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 21.10.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 22.07.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 29 sierpnia 2013 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica
z przeznaczeniem pod uprawy rolne
położonych w obrębie wsi:

Gogołów, Mokrzeszów, Krzczonów, Lutomia Dolna


Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 15.07.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie:

Bojanice dz. nr 69/3 o powierzchni 1,92 ha


Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 15.07.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona we wsi:

Bystrzyca Górna.

Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 • Wynik przetargu: Działka sprzedana zakwotę 60.885,00 zł brutto.

 


 

Świdnica, 15.07.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :


Mokrzeszów dz. nr 376/5 i 376/6 o łącznej powierzchni 1,3691 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 • Wynik przetargu: działki sprzedane za kwotę 26.320,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - Agrominor Sp. z o. o.

 


Świdnica, 15.07.2013r

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie:

Pogorzała dz. nr 4 o powierzchni 0,65 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 15.07.2013r


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, 15.07.2013r

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/20 o powierzchni 0,1275 ha
Działka nr 65/26 o powierzchni 0,1394 ha

 

Pełny tekst ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - PDF

 


Świdnica, dnia 19.04.2013 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:
Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Działki nr 65/2, 65/6, 65/8, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/15, 65/16 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (1.MN/U, 2.MN/U). Teren w/w działek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy każde zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków , co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Koszty ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/2 - 56.300,00 zł
Działka nr 65/6 - 56.300,00 zł
Działka nr 65/8 - 56.300,00 zł
Działka nr 65/9 - 52.300,00 zł
Działka nr 65/10 - 51.300,00 zł
Działka nr 65/12 - 56.200,00 zł
Działka nr 65/13 - 55.600,00 zł
Działka nr 65/15 - 55.900,00 zł
Działka nr 65/16 - 56.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 600,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Dla w/w nieruchomości księga wieczysta nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 210).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 20 maja 2013 r.

Działka nr 65/2 - 5.630,00 zł
Działka nr 65/6 - 5.630,00 zł
Działka nr 65/8 - 5.630,00 zł
Działka nr 65/9 - 5.230,00 zł
Działka nr 65/10 - 5.130,00 zł
Działka nr 65/12 - 5.620,00 zł
Działka nr 65/13 - 5.560,00 zł
Działka nr 65/15 - 5.590,00 zł
Działka nr 65/16 - 5.600,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430, dowód wpłaty do okazania komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 65/2 - 475,40 zł
Działka nr 65/6 - 564,40 zł
Działka nr 65/8 - 564,40 zł
Działka nr 65/9 - 564,40 zł
Działka nr 65/10 - 564,40 zł
Działka nr 65/12 - 564,40 zł
Działka nr 65/13 - 564,40 zł
Działka nr 65/15 - 511,40 zł
Działka nr 65/16 - 511,40 zł

 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 074 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 


Świdnica, dnia 19.04.2013 r

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona we wsi: Bystrzyca Górna.

Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha

Działka nr 381/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęta jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (3.MN). Na terenie działki 381/4 znajduje się strefa obserwacji archeologicznej, w granicach w/w strefy istnieje obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków warunków nadzoru archeologicznego wszelkich inwestycji budowlanych, jak również prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną. Koszty ponosi nabywca.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW nr SW1S/00025856/2 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
- 49.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 210).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 4.900,00 zł najpóźniej do dnia 20 maja 2013 r.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0241 0430, dowód wpłaty do okazania komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 948,30 zł
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica, 12.03.2013r.

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie:

Bystrzyca Dolna - działka nr 149/6 o powierzchni 0,3262 ha


Przeznaczenie w/w terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to 36% teren istniejącej zabudowy zagrodowej o charakterze produkcyjno-usługowym, a 64% to teren istniejącego zadrzewienia.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala
cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

41.600,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.420,00 zł.
Księga Wieczysta nr SW1S/00076373/4 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 211/.

Pełny tekst ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 

 • Wynik przetargu: Sprzedaż nieruchomości w cenie brutto 42.020,95 zł.

 


Świdnica, 2012-09-18

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:
Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Działki nr 65/2, 65/5, 65/6, 65/8, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/15, 65/16 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zabudowę usługową (1.MN/U, 2.MN/U).

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia


Świdnica, 2012-09-18

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica
przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona we wsi: Bystrzyca Górna.

Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha
Działka nr 381/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęta jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (3.MN).

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia


Świdnica, 2012-09-18


Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 25 października 2012 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Działka nr 11 o pow. 0,67 ha położona w Grodziszczu
Działka nr 47/1 o pow. 0,52 ha położona w Komorowie
Działka nr 5 o pow. 0,50 ha położona w Komorowie

Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia


Świdnica, 2012-09-18

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,
przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Bystrzyca Dolna - dz. nr 300/2 o powierzchni 0,52 ha

Przeznaczenie w/w terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to tereny przeznaczone pod zadrzewienie (symbol C.10ZL).

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia


Świdnica, 2012-07-06

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi:

Bystrzyca Górna

Działka nr 59/3 o powierzchni 0.0343 ha.

Cena nieruchomości do rokowań - 83 000,00 zł.
Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.


W/w nieruchomość to budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 208,5 m2, w zabudowie półzwartej, niepodpiwniczony. Ściany murowane z cegły, stropy ogniotrwałe.
Dach płaski jednospadowy pokryty dwukrotnie papą. Posadzki z wykładziny PCW i lastryko wylewane. Okna drewniane skrzynkowe i z PCW. Zużycie techniczne obiektu – 42 %.
Instalacje: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świdnica przeznaczenie nieruchomości to teren publicznych usług oświaty.

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia


Świdnica, 2012-07-06

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:


Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/11 o powierzchni 0,1003 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-07-06

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,


przedmiotem zbycia jest działka położona w obrębie:

Modliszów

dz. nr 337 o powierzchni 0,8370 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-07-06

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona we wsi:

Bystrzyca Górna.

Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-04-25

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

 

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha

Działka nr 65/4 o powierzchni 0,1000 ha

Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha

Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha

Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha

Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha

Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha

Działka nr 65/11 o powierzchni 0,1003 ha

Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha

Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha

Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha

Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-04-25

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 24 maja 2012 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica.

przedmiotem przetargu jest:

Działka nr 120 o pow. 1,24 ha położona w Makowicach.

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-04-25

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem przetargu są działki niezabudowane położone we wsi:

Bystrzyca Górna

Działka nr 381/2 o powierzchni 0,1031 ha

Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-04-25

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w obrębie : Bystrzyca Górna

Przedmiotem przetargu jest:

działka nr 59/3 o powierzchni 0.0343 ha zabudowana budynkiem użytkowym
dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 208,5 m2.

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-04-25

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest działka rolna
położona w obrębie:
Bystrzyca Górna - dz. nr 36 o powierzchni 0,06 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-02-10

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w obrębie :
Bystrzyca Górna

Przedmiotem przetargu jest działka nr 59/3 o powierzchni 0.0343 ha zabudowana budynkiem użytkowym
dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 208,5 m2.

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-02-10

Wójt Gminy Świdnica
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :
Miłochów - dz. nr 95/2 o powierzchni 0,20 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia


Świdnica, 2012-02-10

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pogorzała.

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-02-10

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pszenno.

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-02-10

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem przetargu są działki niezabudowane położone we wsi:
Bystrzyca Górna

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


 

Świdnica, 2012-02-10

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/4 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/11 o powierzchni 0,1003 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2012-01-09

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 25 stycznia 2011 roku
I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Pobierz plik z treścią ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica - pobierz plik PDF z pełną treścią ogłoszenia

 


Świdnica, 2011-11-21

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Witoszów Dolny

Lokal użytkowy nr 01 o pow. 14,6 m2 składający się jednego pomieszczenia znajduje się w obiekcie oddzielnym położonym na działce nr 239/2, lokal usytuowany jest w budynku nr 134 w Witoszowie Dolnym.

Lokal znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej.
Instalacje: elektryczna.
W w/w lokalu użytkowym zlokalizowane są urządzenia techniczne będące w użytkowaniu Telekomunikacji Polskiej S.A.
Udział w elementach wspólnych budynku i działce gruntu nr 239/2 wynosi 0,0439.
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świdnica przeznaczenie terenu to zabudowa mieszkaniowa.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy – V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SW1S/00057473/6.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

wartość lokalu użytkowego: 15.876,00 zł
wartość udziału w działce nr 239/2: 1.624,00 zł
łączna wartość lokalu użytkowego wraz z udziałem w działkach: 17.500,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2011 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy
ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1.750,00 zł najpóźniej do dnia 19 grudnia 2011 r.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 1.180.80 zł, kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa: www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica 2011-11-21

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Mokrzeszów

 

Lokal użytkowy nr 01 o pow. 20,1 m2 składający się jednego pomieszczenia znajduje się w obiekcie oddzielnym położonym na działce nr 439, lokal usytuowany jest w budynku nr 29 w Mokrzeszowie.
Lokal znajduje się na parterze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej.
Instalacje: elektryczna.
W w/w lokalu użytkowym zlokalizowane są urządzenia techniczne będące w użytkowaniu Telekomunikacji Polskiej S.A.
Udział w elementach wspólnych budynku i działce gruntu nr 439 wynosi 0,0471.
Udział w działce gruntu nr 438/1 wynosi 0,0281.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świdnica przeznaczenie terenu to zabudowa mieszkalno-usługowa, rezydencjonalna lub zagrodowa oraz rzemiosło wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Dla w/w nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy – V Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste: dla działki nr 439 księga nr SW1S/00056034/0, dla działki nr 438/1 księga nr SW1S/00056032/6.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

wartość lokalu użytkowego: 21.356,00 zł
wartość udziału w działce nr 439: 499,00 zł
wartość udziału w działce nr 438/1: 545,00 zł
łączna wartość lokalu użytkowego wraz z udziałem w działkach: 22.400,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 300,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2011 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2.240,00 zł najpóźniej do dnia 19 grudnia 2011 r.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 1439,10 zł, kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa: www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica, 2011-11-03

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/4 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/11 o powierzchni 0,1003 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

 

Działki nr 65/2, 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/15, 65/16 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zabudowę usługową (1.MN/U, 2.MN/U).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/2 - 72.200,00 zł
Działka nr 65/4 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/5 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/7 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/8 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/9 - 67.100,00 zł
Działka nr 65/10 - 65.800,00 zł
Działka nr 65/11 - 75.000,00 zł
Działka nr 65/12 - 74.700,00 zł
Działka nr 65/13 - 73.900,00 zł
Działka nr 65/15 - 71.700,00 zł
Działka nr 65/16 - 71.800,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.:

Działka nr 65/2 - 800,00 zł
Działka nr 65/4 - 800,00 zł
Działka nr 65/5 - 800,00 zł
Działka nr 65/7 - 800,00 zł
Działka nr 65/8 - 800,00 zł
Działka nr 65/9 - 700,00 zł
Działka nr 65/10 - 700,00 zł
Działka nr 65/11 - 800,00 zł
Działka nr 65/12 - 800,00 zł
Działka nr 65/13 - 800,00 zł
Działka nr 65/15 - 800,00 zł
Działka nr 65/16 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 5 grudnia 2011 r.

Działka nr 65/2 - 7.220,00 zł
Działka nr 65/4 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/5 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/7 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/8 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/9 - 6.710,00 zł
Działka nr 65/10 - 6.580,00 zł
Działka nr 65/11 - 7.500,00 zł
Działka nr 65/12 - 7.470,00 zł
Działka nr 65/13 - 7.390,00 zł
Działka nr 65/15 - 7.170,00 zł
Działka nr 65/16 - 7.180,00 zł


Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 65/2 - 862,23 zł
Działka nr 65/4 - 862,23 zł
Działka nr 65/5 - 862,23 zł
Działka nr 65/7 - 862,23 zł
Działka nr 65/8 - 862,23 zł
Działka nr 65/9 - 862,23 zł
Działka nr 65/10 - 862,23 zł
Działka nr 65/11 - 862,23 zł
Działka nr 65/12 - 862,23 zł
Działka nr 65/13 - 862,23 zł
Działka nr 65/15 - 862,23 zł
Działka nr 65/16 - 862,23 zł


- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica 13.10.2011 r

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem przetargu są działki niezabudowane położone we wsi:
BYSTRZYCA GÓRNA

Działka nr 381/2 o powierzchni 0,1031 ha
Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha

Działki nr 381/2, 381/4 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). Na terenie działki 381/4 znajduje się strefa obserwacji archeologicznej, w granicach w/w strefy istnieje obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków warunków nadzoru archeologicznego wszelkich inwestycji budowlanych, jak również prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW nr SW1S/00025856/2 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/2 - 47.900,00 zł
Działka nr 381/4 - 63.500,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/2 - 500,00 zł
Działka nr 381/4 - 700,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 r. o godzinie 11 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 14 listopada 2011 r.

Działka nr 381/2 - 4.790,00 zł
Działka nr 381/4 - 6.350,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
  • Działka nr 381/2 - 576,20 zł
  • Działka nr 381/4 - 576,20 zł
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica 13.10.2011 r

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca działki nr 116 i 117/1 położone we wsi:
SŁOTWINA

Działka nr 116 o powierzchni 0,06 ha
Działka nr 117/1 o powierzchni 0,24 ha

(powierzchnie przyjęte wg danych z ewidencji gruntów i budynków obliczone z dokładnością do 0.01 ha)
Działki nr 116, 117/1 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową, zabudowę zagrodową (S.19.M).
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW nr SW1S/00020638/3 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Na ternie w/w nieruchomości usytuowane są dwa słupy pojedyncze i jeden rozkraczny napowietrznej sieci energetycznej.
Na działce nr 116 usytuowany jest parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy około 16 m 2 wybudowany bez pozwolenia na budowę przeznaczony do rozbiórki.
W narożniku działki nielegalne zajęcie terenu ogrodzeniem sąsiedniej działki o powierzchni około 5 m2.
Przez środek działki nr 117/1 przebiegają żelbetowe słupki ogrodzeniowe (15 szt.) przeznaczone do demontażu .
Dla w/w nieruchomości została zawarta umowa dzierżawy, która wygasa 09.12.2011 r.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 116 - 22.400,00 zł
Działka nr 117/1 - 66.000,00 zł
Łącznie: 88.400,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 900,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy
ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 14 listopada 2011 r. tj. 8.840,00 zł.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 2028.10 zł
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie
pod nr 74 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica 13.10.2011 r

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:
PSZENNO

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 84,3 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju + pomieszczenia przynależne o pow. 46,1 m2 w budynku nr 13 przy ul. Rolniczej
w Pszennie. Udział w elementach wspólnych budynku i działce gruntu nr 139/5 wynosi 0,4574. Udział w działce gruntu nr 139/6 wynosi 0,1483.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej i usługowej (PS.1.M).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości: 97.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1000,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księgi Wieczyste nr SW1S/00039199/9 i nr SW1S/00039200/0 prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 roku o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 9.700,00 zł.
ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 14 listopada 2011 r .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 924,96 zł kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 


Świdnica 13.10.2011 r.

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:
POGORZAŁA

Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 20,4 m2, składający się pokoju wielofunkcyjnego (pokój-kuchnia), ubikacja wspólna znajduje się w obiekcie oddzielnym położonym na działce nr 97, lokal usytuowany w budynku nr 4 w Pogorzale.
Lokal mieszkalny znajduje się na poddaszu. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.
Ogrzewanie: Trzon kuchenny opalany węglem.
Udział w elementach wspólnych budynku i działce gruntu nr 97 wynosi 0,0820.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przeznaczenie nieruchomości:

 • zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna ( około 40 % powierzchni działki)
 • zieleń urządzona z zakazem zabudowy terenu (około 60 % powierzchni działki)

Księga Wieczysta nr SW1S/00020755/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości: 16.900,00 zł.
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 roku o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy
ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 1.690,00 zł ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 14 listopada 2011 r.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 924,96 zł, kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa: www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica 16.08.2011 r.

 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej we wsi Pszenno.


Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 82,00 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju + pomieszczenia przynależne o pow. 14,3 m2 w budynku nr 15 b przy ul. Rolniczej w Pszennie. Udział w elementach budynku i działce gruntu nr 139/3 wynosi 0,2617. Udział w działce gruntu nr 139/6 wynosi 0,1079.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej i usługowej (PS.1.M).
Terminy przeprowadzonych przetargów: pierwszy – 10.03.2011 r., drugi - 29.04.2011 r., 15.06.2011 r. – I rokowania.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 63.000,00 zł.
Wysokość zaliczki wynosi 6.300, 00 zł.

Rokowania zostaną przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108).
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 na stanowisku nr 105 – sala operacyjna oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 10 % ceny tj. kwoty 6.300,00 zł przelewem na konto :
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „Rokowania na lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Rolniczej 15 b w Pszennie” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 19 września 2011 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 22 września 2011 roku o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 211/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 1.159,00 zł.
 • kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 


Świdnica 16.08.2011 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:

Bystrzyca Górna


Działka nr 381/2 o powierzchni 0,1031 ha
Działka nr 381/3 o powierzchni 0,1273 ha
Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha
Działka nr 381/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/11 o powierzchni 0,1084 ha

 

Działki nr 381/2, 381/3, 381/4, 381/11 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) oraz działki nr 381/6, 381/7 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (MNU). Na terenie działek 381/4, 381/6, 381/7 znajduje się strefa obserwacji archeologicznej, w granicach w/w strefy istnieje obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków warunków nadzoru archeologicznego wszelkich inwestycji budowlanych, jak również prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW nr SW1S/00025856/2 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/2 - 47.900,00 zł
Działka nr 381/3 - 58.700,00 zł
Działka nr 381/4 - 63.500,00 zł
Działka nr 381/6 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/7 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/11 - 53.300,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/2 - 500,00 zł
Działka nr 381/3 - 600,00 zł
Działka nr 381/4 - 700,00 zł
Działka nr 381/6 - 600,00 zł
Działka nr 381/7 - 600,00 zł
Działka nr 381/11 - 600,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2011 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 19 września 2011 r.

Działka nr 381/2 - 4.790,00 zł
Działka nr 381/3 - 5.870,00 zł
Działka nr 381/4 - 6.350,00 zł
Działka nr 381/6 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/7 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/11 - 5.330,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 381/2 - 576,20 zł
Działka nr 381/3 - 576,20 zł
Działka nr 381/4 - 576,20 zł
Działka nr 381/6 - 576,20 zł
Działka nr 381/7 - 576,20 zł
Działka nr 381/11 - 576,20 zł

- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica 16.08.2011 r.

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza III rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi :

Lutomia Górna

Działka nr 535 o powierzchni 0,55 ha (powierzchnia przyjęta wg danych z ewidencji gruntów i budynków obliczona z dokładnością do 0.01 ha)

Cena nieruchomości do rokowań - 110.280,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

W/w nieruchomość zabudowana jest otwartym basenem kąpielowym. Jest to otwarta pływalnia składająca się z trzech elementów: basenu głównego, średniego i brodzika.
Opracowane studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzone 4 .12.2009 r. przewiduje na tym terenie : zabudowę wiejską wielofunkcyjną.
KW nr 20654 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Terminy przeprowadzonych przetargów – 15.04.2010 r, 10.09.2010 r.; rokowań: 16.12.2010 r.; 29.04.2011 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach
w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 na stanowisku nr 100 – sala operacyjna oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 10 % ceny tj. kwoty 11.028,00 zł przelewem na konto :
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „ Lutomia Górna – działka nr 535 ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 19 września 2011 r. do godz. 1530.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 22 września 2011 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 211.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
 
 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 2142,20 zł.
 • kosztów notarialnych i sądowych,
 
 
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod
nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Świdnica, 2011-05-09

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej we wsi Pszenno.


Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 82,00 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju + pomieszczenia przynależne o pow. 14,3 m2 w budynku nr 15 b przy ul. Rolniczej w Pszennie. Udział w elementach budynku i działce gruntu nr 139/3 wynosi 0,2617. Udział w działce gruntu nr 139/6 wynosi 0,1079.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej i usługowej (PS.1.M).
Terminy przeprowadzonych przetargów: pierwszy – 10.03.2011 r., drugi - 29.04.2011 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 63.000,00 zł.
Wysokość zaliczki wynosi 6.300, 00 zł.

Rokowania zostaną przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108).
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 na stanowisku nr 105 – sala operacyjna oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 10 % ceny tj. kwoty 6.300,00 zł przelewem na konto :
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „Rokowania na lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Rolniczej 15 b w Pszennie ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 10 czerwca 2011 r. do godz. 15.30.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 211/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 1.159,00 zł.
 • kosztów notarialnych i sądowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 


Świdnica, 2011-05-09

Wójt Gminy Świdnica

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica,

przedmiotem zbycia jest działka
położona w obrębie :

Grodziszcze- dz. nr 535/2 o powierzchni 1,06 ha


Przeznaczenie w/w terenu zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego to tereny rolne.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

10.900,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 150,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Powyższa nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, która wygasa 12 czerwca 2012 r. Dzierżawca korzysta z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy nieruchomości.
Księga Wieczysta nr SW1S/00071350/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku o godzinie 10.45 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 211/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 1.090,00 zł najpóźniej do dnia 10 czerwca 2011 roku roku na konto
Urząd Gminy Świdnica- BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • podpisanie warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • wpłacenie kwoty nabycia przed podpisaniem umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w wysokości 427,00 zł oraz kosztów notarialnych i sądowych

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Świdnica, 2011-05-09

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem zbycia jest wolny lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej we wsi:

Bystrzyca Górna


Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 46,2 m2 położony na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki + pomieszczenia przynależne o pow. 15,6 m2 w budynku nr 20.
Udział w nieruchomości wspólnej nr 155 wynosi 0,1750.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy zagrodowej symbol w planie RM.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości: 41.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 410,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00053904/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 4.100,00 zł.
ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 10 czerwca 2011 r .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
 • poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 817,40 zł kosztów notarialnych i sądowych,

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 


Świdnica, 2011-05-09

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:

Bystrzyca Górna


Działka nr 381/2 o powierzchni 0,1031 ha
Działka nr 381/3 o powierzchni 0,1273 ha
Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha
Działka nr 381/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/8 o powierzchni 0,1189 ha
Działka nr 381/11 o powierzchni 0,1084 ha

 

Działki nr 381/2, 381/3, 381/4, 381/8, 381/10, 381/10, 381/11, w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) oraz działki nr 381/6, 381/7 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (MNU). Na terenie działek 381/4, 381/6, 381/7, 381/8 znajduje się strefa obserwacji archeologicznej, w granicach w/w strefy istnieje obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków warunków nadzoru archeologicznego wszelkich inwestycji budowlanych, jak również prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW nr SW1S/00025856/2 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/2 - 47.900,00 zł
Działka nr 381/3 - 58.700,00 zł
Działka nr 381/4 - 63.500,00 zł
Działka nr 381/6 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/7 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/8 - 69.800,00 zł
Działka nr 381/11 - 53.300,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/2 - 500,00 zł
Działka nr 381/3 - 600,00 zł
Działka nr 381/4 - 700,00 zł
Działka nr 381/6 - 600,00 zł
Działka nr 381/7 - 600,00 zł
Działka nr 381/8 - 700,00 zł
Działka nr 381/11 - 600,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 10 czerwca 2011 r.

Działka nr 381/2 - 4.790,00 zł
Działka nr 381/3 - 5.870,00 zł
Działka nr 381/4 - 6.350,00 zł
Działka nr 381/6 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/7 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/8 - 6.980,00 zł
Działka nr 381/11 - 5.330,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 381/2 - 576,20 zł
Działka nr 381/3 - 576,20 zł
Działka nr 381/4 - 576,20 zł
Działka nr 381/6 - 576,20 zł
Działka nr 381/7 - 576,20 zł
Działka nr 381/8 - 576,20 zł
Działka nr 381/11 - 576,20 zł

- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.Świdnica, 2011-03-28

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/4 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/11 o powierzchni 0,1003 ha
Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

 

Działki nr 65/2, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/15, 65/16 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zabudowę usługową (1.MN/U, 2.MN/U).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/2 - 72.200,00 zł
Działka nr 65/4 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/5 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/6 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/7 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/8 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/9 - 67.100,00 zł
Działka nr 65/10 - 65.800,00 zł
Działka nr 65/11 - 75.000,00 zł
Działka nr 65/12 - 74.700,00 zł
Działka nr 65/13 - 73.900,00 zł
Działka nr 65/15 - 71.700,00 zł
Działka nr 65/16 - 71.800,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.:

Działka nr 65/2 - 800,00 zł
Działka nr 65/4 - 800,00 zł
Działka nr 65/5 - 800,00 zł
Działka nr 65/6 - 800,00 zł
Działka nr 65/7 - 800,00 zł
Działka nr 65/8 - 800,00 zł
Działka nr 65/9 - 700,00 zł
Działka nr 65/10 - 700,00 zł
Działka nr 65/11 - 800,00 zł
Działka nr 65/12 - 800,00 zł
Działka nr 65/13 - 800,00 zł
Działka nr 65/15 - 800,00 zł
Działka nr 65/16 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2011 r.

Działka nr 65/2 - 7.220,00 zł
Działka nr 65/4 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/5 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/6 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/7 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/8 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/9 - 6.710,00 zł
Działka nr 65/10 - 6.580,00 zł
Działka nr 65/11 - 7.500,00 zł
Działka nr 65/12 - 7.470,00 zł
Działka nr 65/13 - 7.390,00 zł
Działka nr 65/15 - 7.170,00 zł
Działka nr 65/16 - 7.180,00 zł


Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 65/2 - 862,23 zł
Działka nr 65/4 - 862,23 zł
Działka nr 65/5 - 862,23 zł
Działka nr 65/6 - 862,23 zł
Działka nr 65/7 - 862,23 zł
Działka nr 65/8 - 862,23 zł
Działka nr 65/9 - 862,23 zł
Działka nr 65/10 - 862,23 zł
Działka nr 65/11 - 862,23 zł
Działka nr 65/12 - 862,23 zł
Działka nr 65/13 - 862,23 zł
Działka nr 65/15 - 862,23 zł
Działka nr 65/16 - 862,23 zł


- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica, 2011-03-28

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi :

Lutomia Górna

Działka nr 535 o powierzchni 0,55 ha (powierzchnia przyjęta wg danych z ewidencji gruntów i budynków obliczona z dokładnością do 0.01 ha)

Cena nieruchomości do rokowań - 110.280,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

W/w nieruchomość zabudowana jest otwartym basenem kąpielowym. Jest to otwarta pływalnia składająca się z trzech elementów: basenu głównego, średniego i brodzika.
Opracowane studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzone 4.12.2009 r. przewiduje na tym terenie : zabudowę wiejską wielofunkcyjną.
KW nr 20654 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Terminy przeprowadzonych przetargów – 15.04.2010 r, 10.09.2010 r.; rokowań: 16.12.2010 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach
w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 na stanowisku nr 105 – sala operacyjna oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 10 % ceny tj. kwoty 11.028,00 zł przelewem na konto :
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „ Lutomia Górna – działka nr 535 ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 26 kwietnia 2011 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 211/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 2142,20 zł.
 • kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.


Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod
nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Świdnica, 2011-03-28

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:

Bystrzyca Górna


Działka nr 381/2 o powierzchni 0,1031 ha
Działka nr 381/3 o powierzchni 0,1273 ha
Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha
Działka nr 381/5 o powierzchni 0,1303 ha
Działka nr 381/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/8 o powierzchni 0,1189 ha
Działka nr 381/10 o powierzchni 0,1308 ha
Działka nr 381/11 o powierzchni 0,1084 ha

 

Działki nr 381/2, 381/3, 381/4, 381/8, 381/10, 381/10, 381/11, w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) oraz działki nr 381/5, 381/6, 381/7 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (MNU). Na terenie działek 381/4, 381/5, 381/6, 381/7, 381/8 znajduje się strefa obserwacji archeologicznej, w granicach w/w strefy istnieje obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków warunków nadzoru archeologicznego wszelkich inwestycji budowlanych, jak również prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/2 - 47.900,00 zł
Działka nr 381/3 - 58.700,00 zł
Działka nr 381/4 - 63.500,00 zł
Działka nr 381/5 - 56.400,00 zł
Działka nr 381/6 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/7 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/8 - 69.800,00 zł
Działka nr 381/10 - 63.700,00 zł
Działka nr 381/11 - 53.300,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/2 - 500,00 zł
Działka nr 381/3 - 600,00 zł
Działka nr 381/4 - 700,00 zł
Działka nr 381/5 - 600,00 zł
Działka nr 381/6 - 600,00 zł
Działka nr 381/7 - 600,00 zł
Działka nr 381/8 - 700,00 zł
Działka nr 381/10 - 700,00 zł
Działka nr 381/11 - 600,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .
KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2011 r.

Działka nr 381/2 - 4.790,00 zł
Działka nr 381/3 - 5.870,00 zł
Działka nr 381/4 - 6.350,00 zł
Działka nr 381/5 - 5.640,00 zł
Działka nr 381/6 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/7 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/8 - 6.980,00 zł
Działka nr 381/10 - 6.370,00 zł
Działka nr 381/11 - 5.330,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 381/2 - 576,20 zł
Działka nr 381/3 - 576,20 zł
Działka nr 381/4 - 576,20 zł
Działka nr 381/5 - 576,20 zł
Działka nr 381/6 - 576,20 zł
Działka nr 381/7 - 576,20 zł
Działka nr 381/8 - 576,20 zł
Działka nr 381/10 - 576,20 zł
Działka nr 381/11 - 576,20 zł

- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica, 2011-03-28

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego

w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Pszenno

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 82,00 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju + pomieszczenia przynależne o pow. 14,3 m2 w budynku nr 15 b przy ul. Rolniczej w Pszennie. Udział w elementach budynku i działce gruntu nr 139/3 wynosi 0,2617. Udział w działce gruntu nr 139/6 wynosi 0,1079.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej i usługowej (PS.1.M).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości: 70.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księgi Wieczyste nr SW1S/00038856/6 i nr SW1S/00039200/0 prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 7.000,00 zł.
ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2011 r .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
 • momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży,
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 1.159,00 zł, kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica, 2011-02-07

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego

w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Pszenno

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 82,00 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju + pomieszczenia przynależne o pow. 14,3 m2 w budynku nr 15 b przy ul. Rolniczej w Pszennie. Udział w elementach budynku i działce gruntu nr 139/3 wynosi 0,2617. Udział w działce gruntu nr 139/6 wynosi 0,1079.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej i usługowej (PS.1.M).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej prawa własności lokalu wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
70.000,00 zł
Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księgi Wieczyste nr SW1S/00038856/6 i nr SW1S/00039200/0 prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 7.000,00 zł.
ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 04 marca 2011 r .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
-poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 1.159,00 zł, kosztów notarialnych i
sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu,zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży
nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej
przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica dnia 07.02.2011

Wójt Gminy Świdnica

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi :
Witoszów Górny - dz. nr 199 o powierzchni 0,59 ha
 

W/w działka w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica przeznaczona jest pod tereny rolne.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

9.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Powyższa nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, która wygasa 03 marca 2012 r. Dzierżawca korzysta z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustalona w sposób określony w ustawie.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020630/7 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 211/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 980,00 zł najpóźniej do dnia 04 marca 2011 roku roku na konto
Urząd Gminy Świdnica- BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w
ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży
- poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w wysokości 427,00 zł , kosztów notarialnych i sądowych
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 07.02.2011

Wójt Gminy Świdnica

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi :
Modliszów - dz. nr 100/3 i 118 o łącznej powierzchni 2,18 ha
 

W/w działki w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica przeznaczone są pod tereny rolne.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

31.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 350,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Powyższe nieruchomości są obciążone umową dzierżawy, która wygasa 15 stycznia 2012 r. Dzierżawca korzysta z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustalona w sposób określony w ustawie.
Księga Wieczysta nr SW1S/00020652/7 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 211/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 3.180,00 zł najpóźniej do dnia 04 marca 2011 roku roku na konto
Urząd Gminy Świdnica- BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w
ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży
- poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w wysokości 683,20 zł , kosztów notarialnych i sądowych
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Świdnica dnia 07.02.2011

Wójt Gminy Świdnica

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi :
Grodziszcze - dz. nr 535/2 o powierzchni 1,06 ha

W/w działka zgodnie ze studium przeznaczona jest pod tereny rolne.
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

10.900,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 150,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00071350/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /sala narad, I piętro- pokój 211/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 1.090,00 zł najpóźniej do dnia 04 marca 2011 roku roku na konto
Urząd Gminy Świdnica- BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w
ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży
- poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w wysokości 427,00 zł , kosztów notarialnych i sądowych
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 
 

Świdnica, dn. 12.11.2010r.
 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi :

Lutomia Górna

Działka nr 535 o powierzchni 0,55 ha (powierzchnia przyjęta wg danych z ewidencji gruntów i budynków obliczona z dokładnością do 0.01 ha)

Cena nieruchomości do rokowań - 110.280,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

W/w nieruchomość zabudowana jest otwartym basenem kąpielowym. Jest to otwarta pływalnia składająca się z trzech elementów: basenu głównego, średniego i brodzika.
Opracowane studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzone 4 .12.2009 r. przewiduje na tym terenie : zabudowę wiejską wielofunkcyjną.
KW nr 20654 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Terminy przeprowadzonych przetargów – 15.04.2010 r, 10.09.2010 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach
w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 na stanowisku nr 105 – sala operacyjna oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 10 % ceny tj. kwoty 11.028,00 zł przelewem na konto :
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „ Lutomia Górna – działka nr 535 ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 13 grudnia 2010 r.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 211/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
-poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 2142,20 zł.
-kosztów notarialnych i sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod
nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Świdnica 2010-11-05

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych we wsi

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/3 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/4 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha

Działki nr 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny pod zabudowę mieszkalno-usługową (P.2.MNU).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/2 - 72.200,00 zł
Działka nr 65/3 - 72.200,00 zł
Działka nr 65/4 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/5 -
74.800,00
Działka nr 65/6 -
74.800,00

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 65/2 - 800,00 zł
Działka nr 65/3 - 800,00 zł
Działka nr 65/4 - 800,00 zł
Działka nr 65/5 - 800,00 zł
Działka nr 65/6 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 13 grudnia 2010r.

Działka nr 65/2 - 7.220,00 zł
Działka nr 65/3 - 7.220,00 zł
Działka nr 65/4 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/5 -
7.480,00 zł
Działka nr 65/6 -
7.480,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
Działka nr 65/2 - 862,23 zł
Działka nr 65/3 - 862,23 zł
Działka nr 65/4 - 862,23 zł
Działka nr 65/5 - 862,23 zł
Działka nr 65/6 - 862,23 zł

 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Świdnica 2010-11-04

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych we wsi

Bystrzyca Górna

Działka nr 381/2 o powierzchni 0,1031 ha
Działka nr 381/3 o powierzchni 0,1273 ha
Działka nr 381/4 o powierzchni 0,1377 ha
Działka nr 381/5 o powierzchni 0,1303 ha
Działka nr 381/6 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 381/8 o powierzchni 0,1189 ha
Działka nr 381/10 o powierzchni 0,1308 ha
Działka nr 381/11 o powierzchni 0,1084 ha
Działka nr 381/31 o powierzchni 0,1086 ha

Działki nr 381/2, 381/3, 381/4, 381/8, 381/10, 381/10, 381/11, 381/31 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) oraz działki nr 381/5, 381/6, 381/7 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (MNU).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/2 - 47.900,00 zł
Działka nr 381/3 - 58.700,00 zł
Działka nr 381/4 - 63.500,00 zł
Działka nr 381/5 - 56.400,00 zł
Działka nr 381/6 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/7 - 55.000,00 zł
Działka nr 381/8 - 69.800,00 zł
Działka nr 381/10 - 63.700,00 zł
Działka nr 381/11 - 53.300,00 zł
Działka nr 381/31 - 59.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/2 - 500,00 zł
Działka nr 381/3 - 600,00 zł
Działka nr 381/4 - 700,00 zł
Działka nr 381/5 - 600,00 zł
Działka nr 381/6 - 600,00 zł
Działka nr 381/7 - 600,00 zł
Działka nr 381/8 - 700,00 zł
Działka nr 381/10 - 700,00 zł
Działka nr 381/11 - 600,00 zł
Działka nr 381/31 - 600,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 13 grudnia 2010 r.

Działka nr 381/2 - 4.790,00 zł
Działka nr 381/3 - 5.870,00 zł
Działka nr 381/4 - 6.350,00 zł
Działka nr 381/5 - 5.640,00 zł
Działka nr 381/6 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/7 - 5.500,00 zł
Działka nr 381/8 - 6.980,00 zł
Działka nr 381/10 - 6.370,00 zł
Działka nr 381/11 - 5.330,00 zł
Działka nr 381/31 - 5.980,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
Działka nr 381/2 - 576,20 zł
Działka nr 381/3 - 576,20 zł
Działka nr 381/4 - 576,20 zł
Działka nr 381/5 - 576,20 zł
Działka nr 381/6 - 576,20 zł
Działka nr 381/7 - 576,20 zł
Działka nr 381/8 - 576,20 zł
Działka nr 381/10 - 576,20 zł
Działka nr 381/11 - 576,20 zł
Działka nr 381/31 - 576,20 zł
 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

Świdnica 2010-10-28

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych we wsi

Pszenno

Działka nr 65/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/11 o powierzchni 0,1003 ha

Działki nr 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny pod zabudowę mieszkalno-usługową (P.2.MNU).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/7 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/8 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/9 - 67.100,00 zł
Działka nr 65/10 - 65.800,00 zł
Działka nr 65/11 - 75.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 65/7 - 800,00 zł
Działka nr 65/8 - 800,00 zł
Działka nr 65/9 - 700,00 zł
Działka nr 65/10 - 700,00 zł
Działka nr 65/11 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r.

Działka nr 65/7 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/8 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/9 - 6.710,00 zł
Działka nr 65/10 - 6.580,00 zł
Działka nr 65/11 - 7.500,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
Działka nr 65/7 - 862,23 zł
Działka nr 65/8 - 862,23 zł
Działka nr 65/9 - 862,23 zł
Działka nr 65/10 - 862,23 zł
Działka nr 65/11 - 862,23 zł

 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Świdnica 2010-10-28

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych we wsi

Pszenno

Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Działki nr 65/12, 65/13, 65/15, 65/16 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny pod zabudowę mieszkalno-usługową (P.2.MNU).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/12 - 74.700,00 zł
Działka nr 65/13 - 73.900,00 zł
Działka nr 65/15 - 71.700,00 zł
Działka nr 65/16 - 71.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 65/12 - 800,00 zł
Działka nr 65/13 - 800,00 zł
Działka nr 65/15 - 800,00 zł
Działka nr 65/16 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r.

Działka nr 65/12 - 7.470,00 zł
Działka nr 65/13 - 7.390,00 zł
Działka nr 65/15 - 7.170,00 zł
Działka nr 65/16 - 7.180,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 65/12 - 862,23 zł

Działka nr 65/13 - 862,23 zł

Działka nr 65/15 - 862,23 zł

Działka nr 65/16 - 862,23 zł

 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Świdnica 2010-09-27

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych we wsi

Pszenno

Działka nr 65/2 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/3 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/4 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/6 o powierzchni 0,1000 ha

Działki nr 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny pod zabudowę mieszkalno-usługową (P.2.MNU).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/2 - 72.200,00 zł
Działka nr 65/3 - 72.200,00 zł
Działka nr 65/4 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/5 -
74.800,00
Działka nr 65/6 -
74.800,00

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 65/2 - 800,00 zł
Działka nr 65/3 - 800,00 zł
Działka nr 65/4 - 800,00 zł
Działka nr 65/5 - 800,00 zł
Działka nr 65/6 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 25 października 2010r.

Działka nr 65/2 - 7.220,00 zł
Działka nr 65/3 - 7.220,00 zł
Działka nr 65/4 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/5 -
7.480,00 zł
Działka nr 65/6 -
7.480,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
Działka nr 65/2 - 862,23 zł
Działka nr 65/3 - 862,23 zł
Działka nr 65/4 - 862,23 zł
Działka nr 65/5 - 862,23 zł
Działka nr 65/6 - 862,23 zł

 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

Świdnica 2010-09-20

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych we wsi

Pszenno

Działka nr 65/7 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/8 o powierzchni 0,1000 ha
Działka nr 65/9 o powierzchni 0,0929 ha
Działka nr 65/10 o powierzchni 0,0912 ha
Działka nr 65/11 o powierzchni 0,1003 ha

Działki nr 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny pod zabudowę mieszkalno-usługową (P.2.MNU).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/7 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/8 - 74.800,00 zł
Działka nr 65/9 - 67.100,00 zł
Działka nr 65/10 - 65.800,00 zł
Działka nr 65/11 - 75.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 65/7 - 800,00 zł
Działka nr 65/8 - 800,00 zł
Działka nr 65/9 - 700,00 zł
Działka nr 65/10 - 700,00 zł
Działka nr 65/11 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 18 października 2010 r.

Działka nr 65/7 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/8 - 7.480,00 zł
Działka nr 65/9 - 6.710,00 zł
Działka nr 65/10 - 6.580,00 zł
Działka nr 65/11 - 7.500,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
Działka nr 65/7 - 862,23 zł
Działka nr 65/8 - 862,23 zł
Działka nr 65/9 - 862,23 zł
Działka nr 65/10 - 862,23 zł
Działka nr 65/11 - 862,23 zł

 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
 

Świdnica 2010-09-20

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych we wsi

Pszenno

Działka nr 65/12 o powierzchni 0,0998 ha
Działka nr 65/13 o powierzchni 0,0988 ha
Działka nr 65/14 o powierzchni 0,0990 ha
Działka nr 65/15 o powierzchni 0,0993 ha
Działka nr 65/16 o powierzchni 0,0995 ha

Działki nr 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako tereny pod zabudowę mieszkalno-usługową (P.2.MNU).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/12 - 74.700,00 zł
Działka nr 65/13 - 73.900,00 zł
Działka nr 65/14 - 71.100,00 zł
Działka nr 65/15 - 71.700,00 zł
Działka nr 65/16 - 71.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 65/12 - 800,00 zł
Działka nr 65/13 - 800,00 zł
Działka nr 65/14 - 800,00 zł
Działka nr 65/15 - 800,00 zł
Działka nr 65/16 - 800,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00027188/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 18 października 2010 r.

Działka nr 65/12 - 7.470,00 zł
Działka nr 65/13 - 7.390,00 zł
Działka nr 65/14 - 7.110,00 zł
Działka nr 65/15 - 7.170,00 zł
Działka nr 65/16 - 7.180,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147
a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 65/12 - 862,23 zł

Działka nr 65/13 - 862,23 zł

Działka nr 65/14 - 862,23 zł

Działka nr 65/15 - 862,23 zł

Działka nr 65/16 - 862,23 zł

 • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Świdnica 2010-08-06

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

Bystrzyca Górna

Działka nr 381/31 o powierzchni 0,1086 ha

Działka nr 381/31 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęta jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (7.MN).

Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

73.000,00 zł.

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 800,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2010 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% tj. 7.300,00 zł. ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 września 2010 r.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy

BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy, a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna - sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 1.074,46 zł,
 • kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu ,zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Świdnica 2010-08-06

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

Bystrzyca Górna

Działka nr 381/33 o powierzchni 0,1168 ha

Działka nr 381/33 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęta jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (6.MN).

Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

56.200,00 zł.

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 600,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2010 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% tj. 5.620,00 zł. ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 września 2010 r.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy

BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy, a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna - sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 762,36 zł,
 • kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu ,zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 
 

Świdnica 2010-08-06

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w

Lutomi Górnej

działka nr 535 o powierzchni 0,55 ha (powierzchnia przyjęta wg danych z ewidencji gruntów i budynków obliczona z dokładnością do 0,01 ha).

W/w działka zabudowana jest otwartym basenem kąpielowym. Jest to otwarta pływalnia składająca się z trzech elementów: basenu głównego, średniego i brodzika.
Opracowane studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzone 04.12.2009 r. przewiduje na tym terenie : zabudowę wiejską wielofunkcyjną.
KW nr 20654 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
 
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

183.800,00 zł.

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1900,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2010 roku o godzinie 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% tj. 18.380,00 zł. ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 września 2010 r.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy

BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy, a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna - sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 2142,20 zł,
 • kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu ,zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 
 

Świdnica 2010-08-06

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Burkatów

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 54,3 m2 położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza + pomieszczenia przynależne o pow. 18,8 m2 w budynku nr 57.
Udział w nieruchomości wspólnej - działka nr 399/2 wynosi 0,1444.

Nieruchomość znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniającą funkcją usługową zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

49.700,00 zł.

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00054203/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2010 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 4.970,00 zł. ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 września 2010 r .

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy

BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
 • poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 833,75 zł,
 • kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu ,zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica, 08.07.2010r.

Wójt Gminy Świdnica

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4

"Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży".

 

 1. przeznacza sie do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną nr 155 o powierzchni 0,03 ha położoną we wsi Makowice- zarządzenie nr 68/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku,
 2. przeznacza sie do sprzedaży przetargowej lokal mieszkalny nr 2 o pow. 54,3 m2 położony w budynku nr 57 w Burkatowie- zarządzenie nr 67/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku.


Wykaz wywiesza sie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia przez Wójta Gminy Świdnica.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna – stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105.

 


Świdnica, 28.04.2010r

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych

we wsi:

Bystrzyca Górna

 

Działka nr 381/33 o powierzchni 0,1168 ha

Działka nr 381/34 o powierzchni 0,1064 ha

Działka nr 381/35 o powierzchni 0,0960 ha

Działka nr 381/36 o powierzchni 0,0855 ha

Działka nr 381/37 o powierzchni 0,1317 ha

 

 

Działki nr 381/33, 381/34, 381/35, 381/36 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęte są jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (6.MN) działka nr 381/37 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (5.MN). Na fragmencie działek nr 381/35, 381/36, 381/37 znajduje się strefa obserwacji archeologicznej dla zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego.

 

 

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/33 - 56.200,00 zł

Działka nr 381/34 - 51.200,00 zł

Działka nr 381/35 - 49.500,00 zł

Działka nr 381/36 - 47.600,00 zł

Działka nr 381/37 - 54.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/33 - 600,00 zł

Działka nr 381/34 - 600,00 zł

Działka nr 381/35 - 500,00 zł

Działka nr 381/36 - 500,00 zł

Działka nr 381/37 - 600,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 czerwca 2010 r.

Działka nr 381/33 - 5.620,00 zł

Działka nr 381/34 - 5.120,00 zł

Działka nr 381/35 - 4.950,00 zł

Działka nr 381/36 - 4.760,00 zł

Działka nr 381/37 - 5.400,00 zł

 


Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147

a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

Obowiązkiem nabywcy jest :

- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od

momentu wyłonienia nabywcy,

- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.

- poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 381/33 - 762,36 zł

Działka nr 381/34 - 762,36 zł

Działka nr 381/35 - 762,36 zł

Działka nr 381/36 - 762,36 zł

Działka nr 381/37 - 762,36 zł

- poniesienie kosztów notarialnych i sądowych,

- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży

nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej

przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie

z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105.

Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Świdnica, 2010-03-23

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi:

Bystrzyca Górna


Działka nr 381/31 o powierzchni 0,1086 ha

Działka nr 381/32 o powierzchni 0,1120 ha

Teren, na którym znajdują się działki w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęty jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (7.MN).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/31 - 73.000,00 zł

Działka nr 381/32 - 58.900,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/31 - 800,00 zł

Działka nr 381/32 - 600,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2010 r.

Działka nr 381/31 - 7.300,00 zł

Działka nr 381/32 - 5.890,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147

a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,

- wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.

- poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 381/31 - 1.074,46 zł

Działka nr 381/32 - 1.226,76 zł

- kosztów notarialnych i sądowych,

- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawarcie przynajmniej umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawarcie ostatecznej umowy notarialnej przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105.

Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 


Świdnica, 2010-03-05

 

Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lutomi Górnej

działka nr 535 o powierzchni 0,55 ha

(powierzchnia przyjęta wg danych z ewidencji gruntów i budynków obliczona z dokładnością do 0,01 ha)

W/w działka zabudowana jest otwartym basenem kąpielowym. Jest to otwarta pływalnia składająca się z trzech elementów: basenu głównego, średniego i brodzika.
Opracowane studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzone 4.12.2009r. przewiduje na tym terenie: zabudowę wiejską wielofunkcyjną.
KW nr 20654 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

183.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1900 zł
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2010 r. tj. 18.380 zł.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147,

a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

 1. podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 2. wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży,
 3. poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 2142,20 zł
 4. kosztów notarialnych i sądowych,
 5. w przypadku zagranicznego podmiotu,zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa: www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 


 

DZIAŁKI BUDOWLANE W BYSTRZYCY GÓRNEJ - ROKOWANIA
 
16 lutego 2010

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza rokowania po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi :
Bystrzyca Górna

Działka nr 381/44 o powierzchni 0,0812 ha
Działka nr 381/45 o powierzchni 0,0836 ha
Działka nr 381/46 o powierzchni 0,0859 ha
Działka nr 381/47 o powierzchni 0,0843 ha
Działka nr 381/48 o powierzchni 0,0864 ha
Działka nr 381/49 o powierzchni 0,1127 ha

Przeznaczenie terenu w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (8.MN).
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do rokowań dla zbywanych nieruchomości w wysokości:


Działka nr 381/44 - 58.500,00 zł
Działka nr 381/45 - 60.300,00 zł
Działka nr 381/46 - 61.900,00 zł
Działka nr 381/47 - 60.800,00 zł
Działka nr 381/48 - 62.300,00 zł
Działka nr 381/49 - 60.400,00 zł

Do uzyskanej w drodze rokowań ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Terminy przeprowadzonych przetargów:

I przetarg – 10.09.2009 r.
II przetarg – 29.10.2009 r.
III przetarg – 10.12. 2009 r.


Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Księga wieczysta dla w/w nieruchomości nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 w punkcie informacyjnym na stanowisku nr 100 – sala operacyjna oraz wpłacenie zaliczki (zaliczek) w wysokości 10 % ceny do rokowań przelewem na konto :
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147

Kwoty zaliczek:
Działka nr 381/44 - 5.850,00 zł
Działka nr 381/45 - 6.030,00 zł
Działka nr 381/46 - 6.190,00 zł
Działka nr 381/47 - 6.080,00 zł
Działka nr 381/48 - 6.230,00 zł
Działka nr 381/49 - 6.040,00 zł


Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych : „ Bystrzyca Górna działka(ki) nr ….. ” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 8 marca 2010 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
 4. warunki bez zastrzeżeń,
 5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 6. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 11 marca 2010 roku
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 / sala narad nr 211/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawarcie z
Gminą Świdnica umowy kupna- sprzedaży.
- poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:


Działka nr 381/44 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/45 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/46 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/47 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/48 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/49 - 1.174,46 zł

- kosztów notarialnych i sądowych,
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 wew. 105 . Strona internetowa: www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 


Świdnica 2009-11-06

Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Witoszów Dolny

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 35,9 m2 składający się z jednego pokoju i kuchni + pomieszczenie przynależne o pow. 14,3 m2 w budynku nr 134.

Udział w nieruchomości wspólnej nr 239/2 wynosi 0,1508.
Nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej symbol w planie MN

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

33.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 400,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00057473/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj. 3.380,00 zł ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 grudnia 2009 r.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy

BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
-poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie *439,20* *zł*, kosztów notarialnych i sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu,zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730 - 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO: BRAK OFERENTÓW


 

Świdnica 2009-11-06


Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:

Bystrzyca Górna

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 46,2 m2 położony na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki + pomieszczenia przynależne o pow. 15,6 m2 w budynku nr 20.

Udział w nieruchomości wspólnej nr 155 wynosi 0,1750.

Nieruchomość leży w obszarze zabudowy zagrodowej symbol w planie RM.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

41.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 410,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Księga Wieczysta nr SW1S/00053904/9 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj.4.100,00 zł. ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 grudnia 2009 r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest :

- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
- poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie *817,40* *zł*, kosztów notarialnych i sądowych,
- w przypadku zagranicznego podmiotu,zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730 - 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


 

Świdnica, 23-09-2009r.

 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:

Bystrzyca Górna

Działka nr 381/31 o powierzchni 0,1086 ha
Działka nr 381/32 o powierzchni 0,1120 ha
Działka nr 381/44 o powierzchni 0,0812 ha
Działka nr 381/45 o powierzchni 0,0836 ha
Działka nr 381/46 o powierzchni 0,0859 ha
Działka nr 381/47 o powierzchni 0,0843 ha
Działka nr 381/48 o powierzchni 0,0864 ha
Działka nr 381/49 o powierzchni 0,1127 ha


Działki te w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęta jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (7.MN).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/31 - 73.000,00 zł
Działka nr 381/32 - 58.900,00 zł
Działka nr 381/44 - 58.500,00 zł
Działka nr 381/45 - 60.300,00 zł
Działka nr 381/46 - 61.900,00 zł
Działka nr 381/47 - 60.800,00 zł
Działka nr 381/48 - 62.300,00 zł
Działka nr 381/49 - 60.400,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/31 - 800,00 zł
Działka nr 381/32 - 600,00 zł
Działka nr 381/44 - 600,00 zł
Działka nr 381/45 - 700,00 zł
Działka nr 381/46 - 700,00 zł
Działka nr 381/47 - 700,00 zł
Działka nr 381/48 - 700,00 zł
Działka nr 381/49 - 700,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26 października 2009 r.

Działka nr 381/31 - 7.300,00 zł
Działka nr 381/32 - 5.890,00 zł
Działka nr 381/44 - 5.850,00 zł
Działka nr 381/45 - 6.030,00 zł
Działka nr 381/46 - 6.190,00 zł
Działka nr 381/47 - 6.080,00 zł
Działka nr 381/48 - 6.230,00 zł
Działka nr 381/49 - 6.040,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
-poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
Działka nr 381/31 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/32 - 1.226,76 zł
Działka nr 381/44 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/45 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/46 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/47 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/48 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/49 - 1.174,46 zł
- kosztów notarialnych i sądowych,
- w przypadku zagranicznego podmiotu,zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży
nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną
przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 


 

 

Świdnica, 26-08-2009r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi:

Słotwina

Działka nr 205/2 o powierzchni 0,3544 ha


Cena nieruchomości do rokowań - 111.960,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

W/w nieruchomość w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Świdnica przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodowa i usługową.

Terminy przeprowadzonych przetargów – 13.11.2008 r, 03.06.2009 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 na stanowisku nr 105 – sala operacyjna oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 10 % ceny tj. kwoty 11.196,00 zł przelewem na konto :
Urząd Gminy w Świdnicy BZ WBK SA 35 1090 2369 0000 0001 1241 4147

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Słotwina – działka nr 205/2” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia 28 września 2009 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Posiedzenie Komisji przeprowadzającej rokowania odbędzie się w dniu 01 października 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad nr 211/.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Obowiązkiem nabywcy jest :
- podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
- wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
- poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie: 1.687,00 zł
- kosztów notarialnych i sądowych,
- w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia rokowań oraz utraty zaliczki na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

SPRZEDAŻ - CENA: 90 000zł + 22% VAT


 

Świdnica, 17-08-2009r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:
Bystrzyca Górna

Działka nr 381/28 o powierzchni 0,0999 ha
Działka nr 381/29 o powierzchni 0,1041 ha
Działka nr 381/30 o powierzchni 0,1063 ha
Działka nr 381/31 o powierzchni 0,1086 ha
Działka nr 381/32 o powierzchni 0,1120 ha

Działki nr 381/28, 381/29, 381/30, 381/31, 381/32 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęta jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (7.MN).

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/28 - 45.800,00 zł
Działka nr 381/29 - 70.000,00 zł
Działka nr 381/30 - 71.400,00 zł
Działka nr 381/31 - 73.000,00 zł
Działka nr 381/32 - 58.900,00 zł


Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/28 - 500,00 zł
Działka nr 381/29 - 700,00 zł
Działka nr 381/30 - 800,00 zł
Działka nr 381/31 - 800,00 zł
Działka nr 381/32 - 600,00 zł


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr SW1S/00025856/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 14 września 2009 r.


Działka nr 381/28 - 4.580,00 zł
Działka nr 381/29 - 7.000,00 zł
Działka nr 381/30 - 7.140,00 zł
Działka nr 381/31 - 7.300,00 zł
Działka nr 381/32 - 5.890,00 zł


Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BGŻ S.A. 40 2030 0045 1110 0000 0122 4010 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
 • poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 381/28 - 1.479,06 zł
Działka nr 381/29 - 1.174,46 zł
Działka nr 381/30 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/31 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/32 - 1.226,76 zł

 • kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa: www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Działka nr 381/28 - SPRZEDAŻ - CENA: 46 300zł + 22% VAT
Działka nr 381/29 -
SPRZEDAŻ - CENA: 70 700zł + 22% VAT
Działka nr 381/30 - SPRZEDAŻ - CENA: 72 200zł + 22% VAT
Działka nr 381/31 - BRAK OFERT
Działka nr 381/32 - BRAK OFERT

 


 

Świdnica, 10-08-2009r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:
Bystrzyca Górna

Działka nr 381/43 o powierzchni 0,0878 ha
Działka nr 381/44 o powierzchni 0,0812 ha
Działka nr 381/45 o powierzchni 0,0836 ha
Działka nr 381/46 o powierzchni 0,0859 ha
Działka nr 381/47 o powierzchni 0,0843 ha
Działka nr 381/48 o powierzchni 0,0864 ha
Działka nr 381/49 o powierzchni 0,1127 ha

Działki nr 381/43, 381/44, 381/45, 381/46, 381/47, 381/48, 381/49 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica ujęta jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (8.MN).


Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 381/43 - 44.400,00 zł
Działka nr 381/44 - 58.500,00 zł
Działka nr 381/45 - 60.300,00 zł
Działka nr 381/46 - 61.900,00 zł
Działka nr 381/47 - 60.800,00 zł
Działka nr 381/48 - 62.300,00 zł
Działka nr 381/49 - 60.400,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.

Działka nr 381/43 - 500,00 zł
Działka nr 381/44 - 600,00 zł
Działka nr 381/45 - 700,00 zł
Działka nr 381/46 - 700,00 zł
Działka nr 381/47 - 700,00 zł
Działka nr 381/48 - 700,00 zł
Działka nr 381/49 - 700,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr 25856 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07 września 2009 r.

Działka nr 381/43 - 4.440,00 zł
Działka nr 381/44 - 5.850,00 zł
Działka nr 381/45 - 6.030,00 zł
Działka nr 381/46 - 6.190,00 zł
Działka nr 381/47 - 6.080,00 zł
Działka nr 381/48 - 6.230,00 zł
Działka nr 381/49 - 6.040,00 zł


Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BGŻ S.A. 40 2030 0045 1110 0000 0122 4010 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
 • poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:

Działka nr 381/43 - 1.226,76 zł
Działka nr 381/44 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/45 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/46 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/47 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/48 - 1.074,46 zł
Działka nr 381/49 - 1.174,46 zł

 • kosztów notarialnych i sądowych,
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30-15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105.
Strona internetowa: www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Działka nr 381/43 - SPRZEDAŻ - CENA: 44 900 + 22% VAT
Działka nr 381/44 - BRAK OFERT
Działka nr 381/45 -
BRAK OFERT
Działka nr 381/46 -
BRAK OFERT
Działka nr 381/47 -
BRAK OFERT
Działka nr 381/48 -
BRAK OFERT
Działka nr 381/49 -
BRAK OFERT

 


 

27-07-2009 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:

Lubachów


Działka nr 15/7 o powierzchni 0,0706 ha
Działka nr 15/8 o powierzchni 0,1096 ha

Działka nr 15/7 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Działka nr 15/8 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .
Dojazd i dojście na w/w działki jest przez działkę nr 15/6 na której ciąży służebność komunikacyjna
Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
Działka nr 15/7 - 5.000,00 zł
Działka nr 15/8 - 26.400,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.
Działka nr 15/7 - 50,00 zł
Działka nr 15/8 - 300,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr 20611 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2009 r.
Działka nr 15/7 - 500,00 zł
Działka nr 15/8 - 2.640,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BGŻ S.A. 40 2030 0045 1110 0000 0122 4010 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
-poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie:
Działka nr 15/7 - 2.659,77,00 zł
Działka nr 15/8 - 2.549,77 zł
-kosztów notarialnych i sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu,zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży
nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną
przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.730- 1530 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Działka nr 15/7 - SPRZEDAŻ - CENA: 20 000zł + 22%VAT
Działka nr 15/8 -
SPRZEDAŻ - CENA: 36 000zł + 22%VAT

 


 

27-07-2009 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi:


Słotwina
===========
Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 17,6 m2 składający się z 1 pomieszczenia pełniącego funkcję pokoju z kuchnią w budynku nr 68.
Udział w nieruchomości wspólnej nr 205/1 wynosi 0,0654.
Nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej symbol w planie M/U

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:
17.635,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.180,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Księga Wieczysta nr SW1S/00055802/8 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 roku o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 /sala narad I piętro - pokój 211 /.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % tj.1.763,50 zł.
ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2009 r .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BGŻ S.A. 40 20302 0045 1110 0000 0122 4010 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
-poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 834,00 zł, kosztów notarialnych i
sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu,zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży
nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną
przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr
/074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

SPRZEDAŻ - CENA: 17 815 zł + 22% VAT

 


 

27-07-2009 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:


Bystrzyca Dolna
==============
Działka nr 352/1 o powierzchni 0,0997 ha

Działka nr 352/1 w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Świdnica przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wójt Gminy Świdnica- zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:
Działka nr 352/1 - 68.800,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.
Działka nr 352/1 - 700,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
KW nr 20584 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V Wydz. Ksiąg Wieczystych.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211 ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2009 r.
Działka nr 352/1 - 6.880,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy
BGŻ S.A. 40 2030 0045 1110 0000 0122 4010 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest :
-podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od
momentu wyłonienia nabywcy,
-wpłacenia kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży.
-poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w kwocie 1.913,69 zł
-kosztów notarialnych i sądowych,
-w przypadku zagranicznego podmiotu,zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży
nieruchomości a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną
przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105 .
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

SPRZEDAŻ - CENA: 69 500 zł + 22% VAT

 


 

 

Świdnica 2009-06-08

Wójt Gminy Świdnica

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi :

Gogołów - dz. nr 365; 388 i 389
o łącznej powierzchni 1,30 ha

Opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przewiduje na tym obszarze teren rolny wyłączony z zabudowy.

Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanej nieruchomości w wysokości:

15.480,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 160,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Powyższa nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, która wygasa 11 czerwca 2010 r. Dzierżawca korzysta z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustalona w sposób określony w ustawie.
Księga Wieczysta nr 20559; SW1S/00020594/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy- V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 /mała sala narad, I piętro - pokój 210/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ,tj. 1.548,00 zł najpóźniej do dnia 26 czerwca 2009 roku roku na konto
Urząd Gminy Świdnica- BGŻ S.A. 40 2030 0045 1110 0000 0122 4010 a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
 • wpłacenie kwoty nabycia w ciągu 21 dni od dnia wyłonienia nabywcy a następnie zawrzeć z Gminą Świdnica umowę kupna- sprzedaży
 • poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji w wysokości 951,60 zł , kosztów notarialnych i sądowych
 • w przypadku zagranicznego podmiotu, zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz. 7.30- 15.30 w Zespole Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy- sala operacyjna- stanowisko 106 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67, w. 105.
Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

SPRZEDAŻ - CENA: 16 000 zł + 22% VAT

 


Świdnica 2009-04-23

Wójt Gminy Świdnica ogłasza:


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi Bystrzyca Górna

Działka nr 381/23 o powierzchni 0,1381 ha -cena do przetargu 46.700,00 zł - cena wylic. 66.000+VAT
Działka nr 381/24 o powierzchni 0,0852 ha -cena do przetargu 28.800,00 zł -cena wylic. 50.000+VAT
Działka nr 381/25 o powierzchni 0,0952 ha -cena do przetargu 32.200,00 zł - cena wylic. 57.500+VAT
Działka nr 381/26 o powierzchni 0,1052 ha -cena do przetargu 35.600,00 zł
Działka nr 381/27 o powierzchni 0,1151 ha -cena do przetargu 39.000,00 zł - cena wylic. 55.500+VAT

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w dniu 28 maja 2009 r. godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad, I piętro- pokój nr 211). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 23 maja 2009 r .


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi Bystrzyca Górna

Działka nr 381/19 o powierzchni 0,1016 ha -cena do przetargu 34.400,00 zł - cena wylic. 35.500+VAT
Działka nr 381/20 o powierzchni 0,0926 ha -cena do przetargu 31.300,00 zł - cena wylic. 42.000+VAT
Działka nr 381/21 o powierzchni 0,0980 ha -cena do przetargu 33.200,00 zł - cena wylic. 44.000+VAT
Działka nr 381/22 o powierzchni 0,1459 ha -cena do przetargu 49.400,00 zł - cena wylic. 60.500+VAT

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w dniu 03 czerwca 2009 r. godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdniccy ul. Głowackiego 4 (sala narad, I piętro- pokój nr 211). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 30 maja 2009 r.

* * *

Wójt Gminy Świdnica ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
we wsi:

Bystrzyca Górna

Działka nr 381/12 o powierzchni 0,1126 ha -cena do przetargu 44.100,00 zł - cena wylic. 50.500+VAT
Działka nr 381/38 o powierzchni 0,1200 ha -cena do przetargu 47.000,00 zł - cena wylic. 60.500+VAT

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w dniu 03 czerwca 2009 r. godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdniccy ul. Głowackiego 4 (sala narad, I piętro- pokój nr 211). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 30 maja 2009 r .
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w dni robocze w godz.7.30- 15.30 na stanowisku ds Gospodarki Nieruchomościami - sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr /074/ 852-30-67 w. 105. Strona internetowa www.gmina.swidnica.pl

 

 

 

 


 

 

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica