spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileŚroda,  6 GrudniaImieniny obchodzą:  Emilian, Jarema, Mikołaj  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Ogłoszenie otwartego konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Ogłoszenie otwartego konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia PDF Drukuj E-mail
24 stycznia 2023

Świdnica, 23.01.2023 r.

 

ZPGZKSWOP.524.1.2023

 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza otwarty konkurs

na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały nr LXXI/667/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:

 

Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom w 2023 roku.”

 

  1. Zakres zadania.

1. Zapewnienie osobom chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom, w tym osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, duchowej i psychologicznej w domu chorego.

2. Zapewnienie sprzętu medycznego niezbędnego w pielęgnacji osób chorych, niepełnosprawnych, w tym osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

3. Zapewnienie wsparcia duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego rodzinom osób chorych.

4. Integrowanie ludzi gotowych nieść pomoc chorym i ich rodzinom.

 

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł ).

  1. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z oferentem przeprowadzone zostaną negocjacje, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.

4. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także utraty zdolności do czynności prawnych przez reprezentantów oferenta.

5. W ramach zadania określonego w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania obejmuje okres po dacie podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy dotacyjnej. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie.

4.2. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania maksymalnie o 10,00 % danej pozycji kosztorysowej- limit ten obejmuje zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie wartości danej pozycji.

  1. Termin składania ofert.

Termin składania ofert - do 13 lutego 2023 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica.

Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert - Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Świdnica ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – Punkt Informacyjny- stanowisko 100
(parter) w nieprzekraczalnym terminie 13 lutego 2023 r. do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku”.

  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, termin dokonania wyboru oferty.

1.Oferty o dotacje należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w terminie do 9 lutego 2023 r.

3. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zapisem art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).

4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świdnica po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5. Wynik konkursu ogłoszony zostanie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.swidnica.pl w zakładce NGO oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

6. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica tel. 74 852 30 67 wew. 222.

  1. Zrealizowane w roku 2022 zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia i ich koszty.

W roku 2022 przyznano dotację w wysokości 10 000 zł ( dziesięć tysięcy złotych).

8. Postanowienia końcowe.

1. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Świdnica.

 

 

Sporządziła: S. Siwak

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica