spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  9 GrudniaImieniny obchodzą:  Joachim, Leokadia, Waleria, Wiesław  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej PDF Drukuj E-mail
18 stycznia 2023

Świdnica, dnia 18.01.2023 r.

SSR.411.1.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

 

Wójt Gminy Świdnica na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

 1. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
 3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 5. Baza kandydatów na członków komisji konkursowych prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
 6. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach pisemnie na adres:

  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
  ul. B Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica

  w terminie do dnia 2 lutego 2023 r. (decyduje termin wpływu do GOKSiR)

  lub e-mailem:  w terminie do dnia 2 lutego 2023 r. (decyduje termin wpływu).

  Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie. Ponadto informacja ta zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej w zakładce NGO oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

 

 

Sporządziła: Alicja Masłyk

 

Załącznik do ogłoszenia

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 18.01.2023 r.

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2023 r., poz. 1327 z późn. zm.) do bazy kandydatów wskazanych do udziału w pracy komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

1.

Imię i nazwisko kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy

 

2.

Telefon stacjonarny

 

3.

Telefon komórkowy

 

4.

Adres e-mail

 

5.

Deklaruję wolę udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie

Właściwe zaznaczyć
w kratce znakiem X

a)

zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

OPIS ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA

6.

1. Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy

7.

Nazwa podmiotu oraz nazwa i numer dokumentu stwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu (np. KRS lub innego rejestru, pełnomocnictwo)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Świdnicy dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej do wyboru ofert w otwartym konkursie ofert.

3) Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert.

 

..............................................................................................................................................................................................

Data (czytelny podpis kandydata)

           
 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica