spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  5 CzerwcaImieniny obchodzą:  Bonifacy, Dobromir, Waleria  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi PDF Drukuj E-mail
21 października 2022

ZPGZKSWOP.520.1.2022

Zarządzenie nr ...../2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia …………………

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559) oraz Uchwały Rady Gminy Świdnica Nr LXXIII/606/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Nr 231, poz. 3870) zarządza się, co następuje:

§ 1. Poddaje się konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 2 listopada do 9 listopada 2022 r.

§ 3. 1. Konsultacje prowadzone będą przez zamieszczenie projektu, o którym mowa w § 1 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica.

2. Opinie i uwagi do projektu, o którym mowa w § 1 należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, do Urzędu Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, pokój nr 212 lub mailowo na adres , w terminie od 2 listopada do 9 listopada 2022 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu).

§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr....../2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia ……………………

 

UZASADNIENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

W związku z przygotowaniem Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.” mającym stać się aktem prawa miejscowego, koniecznym staje się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr LXXIII/606/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Nr 231, poz. 3870).

Mając na uwadze przytoczone na wstępie przepisy, zasadnym staje się wydanie zarządzenia.

 

……………………
(Kierownik)

 

Sporządziła: S. Siwak

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr...../2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia ……………………

 

Formularz konsultacji Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

Dane mieszkańca/ organizacji / podmiotu zgłaszającego propozycje:

1. Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej / status zgłaszającego w organizacji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Dane teleadresowe (adres do korespondencji)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Opinie organizacji/podmiotu do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

Proszę szczegółowo wskazać: paragraf, ustęp, punkt uchwały.

Lp. Paragraf § Punkt Ustęp Treść uchwały Proponowana zmiana
           
           
           

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Świdnica w celu prowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

 

.…………………………………………………………………

podpis osoby / osób reprezentujących organizację / podmiot

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica