spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  20 LutegoImieniny obchodzą:  Leon, Ludmiła  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Urząd Gminy arrow Inwestycje
Inwestycje w Gminie Świdnica PDF Drukuj E-mail

ZPORR-e PIENIĄDZE

Ponad 5mln 274 tys. gmina Świdnica pozyskała w ramach dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa na inwestycje prowadzone w gminie, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 262 zł. i daje I-sze miejsce spośród wszystkich gmin w powiecie świdnickim.

Gmina Świdnica każdego roku znaczną część swojego budżetu przeznacza na inwestycje. Gmina realizuje inwestycje korzystając w znacznej części ze środków zewnętrznych. W 2006 r. łączna kwota przeznaczona na inwestycje wyniesie 12mln 879tys. 902zł. Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów zostały wsparte środkami funduszu ZPORR,WFOŚiGW, oraz GFOŚiGW. Sukcesywnie kanalizowane i wodociągowane są kolejne miejscowości. W 2005 roku wykonano ponad 4 603 m2 chodników z założonego planu w wysokości 2345 m2, a 2006 planuje się ponad 2'410 m2 chodników. Prace już zostały rozpoczęte. Każdego roku remontowane są gminne drogi, świetlice, boiska sportowe.

Największa część budżetu gminy przeznaczana jest na oświatę. W ramach tej kwoty prowadzone są bieżące remonty w szkołach, jak również prace inwestycyjne.

Na budowę kompleksu edukacyjnego w Pszennie (gimnazjum szkoła podstawowa, przedszkole) w ciągu ostatnich kilku latach wydano ponad 5 mln. zł. Drugą inwestycją realizowaną w 2003 r. była modernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Spore kwoty wydano również na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Lutomii Dolnej. W pierwszym półroczu 2003 wydano na ten cel 30.560 zł. W 2004 roku wybudowano nowy budynek Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej oraz wykonano termomodernizację istniejącego budynku. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 mln zł.

Gmina Świdnica jest gminą wiejską, gdzie środowisko naturalne ma szczególne znaczenie. Staramy się jak najlepiej dbać o ochronę środowiska. Dlatego też w budżecie gminy są planowane środki na oczyszczalnie ścieków. W 2003 r. wybudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Górnej, oraz oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Mokrzeszowie. W 2004 roku wybudowano wodociąg w Bystrzycy Górnej oraz kanalizację w Witoszowie Górnym, a także kanalizację wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie.

Strategia rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica właśnie środowisko naturalne uznaje za szansę dla rozwoju gminy. Dlatego też planowane jest przeznaczanie każdego roku w budżecie gminy środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

 

Obecnie realizowane są następujące inwestycje w ramach:

 

 

 

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO-ZPORR

Modernizacja drogi gminnej nr 111819D w miejscowości Słotwina”

W ramach inwestycji w 2005 r. wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 805 mb, powierzchni 2 802 m2 wraz z odwodnieniem- kanalizacja deszczowa o dł. 562 mb, wraz z wjazdami o nawierzchni asfaltowej o pow. 347 m2 na posesje i oznakowaniem pionowym o łącznej wartości 861 648 zł. Na realizację drogi gmina złożyła wniosek do ZPORR, który przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i został uzyskał dofinansowanie. Inwestycja została dofinansowana ze ZPORR w ramach wygospodarowanych oszczędności poprzetargowych w kwocie dotacji z EFRR – 565 758,06 zł, dotacji z budżetu państwa – 86 164,79 zł, zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu. 18 sierpnia 2006r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Świdnica o dofinansowanie w/w projektu.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 111796 D w Pszennie”

W ramach inwestycji wykonano drogę o długości ok. 820 mb o nawierzchni asfaltowej o pow. 5 110 m2 wraz z odwodnieniem - kanalizacja deszczowa o dł. 579 mb, krawężnikami i wjazdami z kostki betonowej o pow. 239 m2 na posesje i oznakowaniem pionowym o łącznej wartości 1 202 378,50. Na realizację drogi gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do ZPORR i otrzymała dotację z EFRR w kwocie 883 570,13 zł oraz z budżetu państwa – 118 194,00 zł.

 

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Pogorzała

W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową PE o długości 3049 mb wraz z pompownią o poj 75 m3 i hydrofornią o łącznej wartości 932 574,25 zł. Na realizację wodociągu gmina otrzymała w ramach ZPORR dotację z EFRR w kwocie 488 711,97 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 65 161,59 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Witoszów Górny

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej PVC o długości 2390 mb. Wartość inwestycji to 1 839 080,00zł. Na realizację wodociągu gmina otrzymała dotację EFRR w ramach ZPORR w kwocie 1 221 163,12zł., oraz z budżetu państwa w kwocie 162 821,75zł. zgodnie z wnioskiem o aneks i harmonogramem rzeczowo finansowym projektu.

 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej w budynku szkoły podstawowej w Mokrzeszowie nr 23A

Inwestycja obejmuje wymianę kotłowni węglowej na gazową i wymianę c.o. Gmina przygotowała dokumentację projektową. W tej chwili rozstrzygany jest przetarg na wykonanie projektu. Wg kosztorysu inwestorskiego wartość inwestycji wyniesie 404 30,04 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR – projekt został zaakceptowany i przyjęty do realizacji przez instytucję pośredniczącą. Wysokość dofinansowania wyniesie 303 247,53 zł z EFRR oraz z budżetu państwa 40 433,00.

 

 

 

 

SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

Do dofinansowania zatwierdzono projekt Odnowa wsi Pogorzała – inwestycja obejmuje: remont i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej, budowę pętli autobusowej z parkingiem oraz urządzeniami informacji turystycznej, zagospodarowanie ternu cmentarza ewangelickiego. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 450 000 zł. Wartość projektu wynosi 1 109 139 zł. W chwili obecnej na cmentarzu wykonano już przycinkę drzewostanu , usunięto uschnięte i porażone drzewa i krzewy oraz samosiewy, odsłonięto ruiny po byłej kaplicy , ustawiono zachowane płyty nagrobkowe . Trwają prace przy budowie pętli autobusowej z parkingiem dla samochodów osobowych na 16 miejsc postojowych, na pętli zostanie zamontowana wiata przystankowa, kiosk , tablice reklamowe, ławki.

 

 

Reasumując, należy podkreślić, iż max. dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, a z budżetu państwa 10%. Wszystkie inwestycje w gminie Świdnica uzyskały maksymalne kwoty dofinansowania z możliwych do osiągnięcia.

 

 


Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci

i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013

Wartość całkowita inwestycji: 11.685.127,98 PLN

Wartość środków kwalifikowanych: 11.262.773,56 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 9.131.856,81 PLN


 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagodniku i Boleścinie wraz z rurociągiem przesyłowym Jagodnik-Pszenno


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

LOGO - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość całkowita zadania: 3.644.827,50 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW : 1.457.900 zł w formie pożyczki i 725.800 zł w formie dotacji

 


 

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica