spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  3 PaździernikaImieniny obchodzą:  Teresa, Gerard  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Urząd Gminy arrow Inwestycje
NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY SKARBNIKA PDF Drukuj E-mail
07 czerwca 2023
Budynek Urzędu Gminy ŚwidnicaWÓJT GMINY ŚWIDNICA ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świdnica - Zastępca Skarbnika Gminy Świdnica w Dziale Budżetu i Finansów.

 

 

1. Stanowisko pracy:

       Z-ca Skarbnika Gminy Świdnica w Dziale Budżetu i Finansów

2. Wymagania:

1) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe: finanse i rachunkowość, ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,
 • co najmniej 4 letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej,
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2) dodatkowe:

 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość pakietu biurowego MS Office
 • znajomość obsługi programu Ministerstwa Finansów „BESTIA”
 • umiejętność samodzielnego redagowania pism urzędowych i interpretowania przepisów prawa
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • odpowiedzialność
 • sumienność i skrupulatność
 • umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
 • umiejętność kształtowania dobrych relacji interpersonalnych
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole


3. Zakres wykonywanych zadań:

 • opracowywanie budżetu Gminy,
 • opracowywanie planów finansowych oraz programów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy przy współpracy z pozostałymi Działami,
 • wprowadzanie projektów zmian w budżecie Gminy,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych,
 • stała kontrola i nadzór nad zgodnością wydatków budżetowych z planem finansowym,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Gminy i Urzędu,
 • współpraca z Działami Urzędu i jednostkami podporządkowanymi przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w okresie roku budżetowego,
 • nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymanych w ramach subwencji na finansowanie szkół,
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie przygotowywania projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdań opisowych z wykonania budżetu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Gminy.


4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Gminy Świdnica.
 2. Praca w warunkach biurowych przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie wewnątrz pomieszczenia, kontakt z klientem.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świdnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekroczył 6%.

5. Dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stronie http://bip.gmina.swidnica.pl/ (Ogłoszenia i obwieszczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa, zaświadczenia),
 • ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 • aktualny druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z adnotacją z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w nim (tj. z ostatnich 3 miesięcy),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby naboru danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) - do pobrania na stronie http://bip.gmina.swidnica.pl/ (Ogłoszenia i obwieszczenia),
 • oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze (wzór druku do pobrania na stronie http://bip.gmina.swidnica.pl/ (Ogłoszenia i obwieszczenia),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.


6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy Skarbnika Gminy Świdnica”, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy z siedzibą w Świdnicy przy ul. Głowackiego 4, w terminie do 21 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty winny być uporządkowane w sposób chronologiczny zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Dokumenty winny być opatrzone podpisem kandydata, a kserokopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem.


7. Informacja dodatkowa

Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
a) analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu,
b) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny.


Świdnica, 05 czerwca 2023 r.Wójt Gminy Świdnica
/-/ Teresa Mazurek

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica