spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  26 WrześniaImieniny obchodzą:  Cyprian, Euzebiusz, Justyna  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Honorowi Obywatele arrow HONOROWY OBYWATEL GMINY arrow RUSZAJĄ WYBORY NA ŁAWNIKÓW W KADENCJI 2024-2027
RUSZAJĄ WYBORY NA ŁAWNIKÓW W KADENCJI 2024-2027 PDF Drukuj E-mail
01 czerwca 2023

TemidaInformujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 poz. 217 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 ww., ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Gminy Świdnica, na kadencję 2024-2027 wybiera:

1) do Sądu Okręgowego w Świdnicy 6 ławników, w tym do

- Wydziału Cywilnego – 1 osoba,

- Wydziału karnego – 5 osób.

2) do Sądu Rejonowego w Świdnicy 8 ławników, w tym do:

- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 osoby,

- Wydziału Pracy – 6 osób.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Świdnica po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada stwierdza w drodze uchwały.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Wymagania na stanowisku ławnika (art. 158 § 1 i 3 ustawy)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni prac cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 § 1 i ustawy):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. nr 2155).

Do karty zgłoszenia dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy o ustroju sądów powszechnych, tj.:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.

 

Karta zgłoszenia powinna być wypełniona pismem drukowanym.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Kartę zgłoszenia wydaje, szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica pok. 206 (w godzinach pracy Urzędu).

 

Karta zgłoszenia oraz wzory niezbędnych oświadczeń i formularzy dostępne są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Świdnica.

 

 

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica