spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  6 CzerwcaImieniny obchodzą:  Dominika, Klaudiusz, Paulina  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOM. OCZYSZCZ. ŚCIEK. I SZCZELNYCH ZBIOR. PDF Drukuj E-mail
10 maja 2023

Przydomowa oczyszczalniaW terminie od 22 maja 2023 r. do 16 sierpnia 2023 r. będzie można składać wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z miejscowości: Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzeszów od nr 139A do nr 139F.

 

 

Wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica stanowisko nr 100 w wyznaczonym terminie. Wszystkie wnioski złożone przed lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

  • dla przydomowej oczyszczalni ścieków – 90 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 12 000,00 zł,
  • dla szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) na ścieki bytowo - gospodarcze 70% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 10 000,00 zł.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świdnica.

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO INSTALACJE WYKONANE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I PODPISANIU UMOWY.

Do wniosku należy dołączyć:

1.W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

a) dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z odrębnymi przepisami (kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ, a w przypadku zgłoszenia budowy oczyszczalni zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu),

b) pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ jeżeli jest wymagane,

c) zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia,

d) kopię planu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją instalacji.

2. W przypadku budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego:

a) kopię pozwolenia na budowę dla zbiorników o pojemności powyżej 10m3,

b) zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wydane przez właściwy organ w przypadku zbiorników o pojemności do 10 m3.

3. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.

5. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.

 

6. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty lub osoba wskazana do reprezentacji, załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków/szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty.

 

7. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 6 miesięcy).

Dofinansowaniu podlegają:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające normę PN-EN 12566-3, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznym lub przy udziale osadu czynnego.

2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze.


Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu:

Wniosek o przyznanie dotacji (PDF),

Wzór pełnomocnictwa (PDF)

Wzór zgody dla współmałżonka (PDF)

 

 

 

 

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica