spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  5 CzerwcaImieniny obchodzą:  Bonifacy, Dobromir, Waleria  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Ogłoszenie Otwartego konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie Otwartego konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj E-mail
18 stycznia 2023

Świdnica, dnia 18.01.2023 r.

SSR.411.1.2023

 

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza otwarty konkurs

na wsparcie realizacji zadań gminy

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Świdnica

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

 

 1. Zakres i cel zadania.

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Świdnica poprzez organizację szkoleń i zajęć sportowych, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym mającym na celu rozwój umiejętności sportowych w różnych dyscyplinach (m.in. piłka nożna, tenis stołowy, triathlon) ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży.
   
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem wynosi 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
   
 3. Zasady przyznawania dotacji.

  1) Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

  2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

  3) W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z oferentem przeprowadzone zostaną negocjacje, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.

  4) Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także utraty zdolności do czynności prawnych przez reprezentantów oferenta.

  5) W ramach zadania określonego w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

  6) Wymagana wysokość wkładu własnego – nie mniej niż 15% całkowitego kosztu zadania publicznego. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego – w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.


 4. Termin realizacji zadania.

  1) Realizacja zadania obejmuje okres po dacie podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

  2) Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie.

  3) Termin realizacji zadania może ulec zmianie na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy (np. wynikające z obostrzeń dot. epidemii zmiany terminów rozgrywek/współzawodnictwa sportowego).

   
 5. Warunki realizacji zadania.

  1) Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy dotacyjnej. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone
  w wiążącej strony umowie.

  2) Dopuszcza się możliwość przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w przedłożonym w ofercie zestawieniu kosztów realizacji zadania maksymalnie o 30,00 % danej pozycji kosztorysowej – limit ten obejmuje zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie wartości danej pozycji.

  3) Oferent jest zobowiązany do stosowania aktualnych przepisów prawa oraz wytycznych właściwych organów w zakresie realizacji zadania publicznego, w tym dotyczących stanu epidemii koronawirusa oraz do bieżącego monitorowania ewentualnych zmian w przepisach i wytycznych.

  4) Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, a także dysponować kadrą zapewniającą wykonanie zadania.

  5) Oferent, który nie ma możliwości samodzielnej realizacji zadania powinien podać w ofercie informację oraz załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (np. umowy).

  6) W przypadku rozliczania w kosztach zadania publicznego kosztów podróży samochodem:

       a) nie jest dopuszczalne przedstawienie faktur za zakup paliwa,

       b) rozliczenie odbywa się na podstawie dokumentu (np. delegacji, ewidencji przebiegu pojazdu).

  7) Dopuszcza się korzystanie z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy, przy czym ustala się następujące zasady:

       a) zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy społecznej przez członka organizacji bądź świadczenia przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

       b) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, 

       c) jeżeli świadczenie członka organizacji bądź wolontariusza jest takie samo jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość świadczenia członka organizacji bądź wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 22,80 zł za jedną godzinę świadczenia.


 6. Termin i miejsce składania ofert.

  Termin składania ofert – do 9 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica).

  Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

  Miejsce składania ofert – Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – Punkt Informacyjny – stanowisko 100 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2023 r. do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”.


   
 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, termin dokonania wyboru oferty.

  1) Oferty o dotacje należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.

  2) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w terminie do 24 lutego 2022 r.

  3) Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zapisem art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  4) Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świdnica po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

  5) Wynik konkursu ogłoszony zostanie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, na stronie  internetowej Urzędu Gminy www.gmina.swidnica.pl w zakładce NGO oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  6) Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, tel. 74 852 30 67 wew. 312 lub 313.


 8. Zrealizowane w  roku 2022 zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu i ich koszty.

  W roku 2022 przyznano dotacje w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 9. Postanowienia końcowe.

1) Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Świdnica.

 


Sporządziła: Alicja Masłyk

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica