spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  22 WrześniaImieniny obchodzą:  Joachim, Maurycy, Tomasz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert PDF Drukuj E-mail
21 września 2022

ZPGZKSWOP.524.3 .2022

Zarządzenie nr 125/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 września 2022 r.

W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z Zakresu kultury, sztuki i edukacji

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zarządza się, co następuje:

§1.1 Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji w składzie:

1) Sandra Siwak - Przewodnicząca komisji;
2) Monika Janasik - Członek komisji;
3) Sebastian Pietraga - Członek komisji.

2. Rozpatrzenie ofert odbędzie się 30 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica o godz. 11.00 w sali nr 212.

§2.1 Zadaniem komisji będzie rozpatrywanie i ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.

  1. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im propozycją przyznania dotacji.
  2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

§3. Członkowie komisji wypełniają: „Oświadczenie członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji ”, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

  1. Sandra Siwak
  2. Monika Janasik
  3. Sebastian Pietraga
  4. a/a

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 125/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) organ administracji publicznej ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stąd zasadnym jest wprowadzenie zarządzenia.

 

 

 

Sporządził                                                                               Kierownik

 

 

Radca Prawny

 

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia nr 125/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 września 2022 r.

OŚWIADCZENIE

Członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.”

Imię (imiona)..............................................................................................................................

Nazwisko....................................................................................................................................

Reprezentowany podmiot.............................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) znane/ nie znane [1] jest mi, iż do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) i nie podlegam/ podlegam[2]wyłączeniu wskazanym w art. 24 dotyczącym wyłączenia pracownika oraz organu;

2) nie jestem/ jestem [3] związany z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert, a w szczególności nie jestem i nie byłem/am (w okresie 3 lat):

a) związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem/am przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotami składającymi ofertę,

b) członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów składających ofertę,

c) członkiem podmiotów składających ofertę,

d) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów składających ofertę.

3) nie jestem / jestem[4] związany w innym stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami składającymi ofertę, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

 

 

 

Miejscowość i data                                                                     Podpis

 

 

----------------------------------------

[1] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić

[3] Niepotrzebne skreślić

[4] Niepotrzebne skreślić

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica