spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  9 GrudniaImieniny obchodzą:  Joachim, Leokadia, Waleria, Wiesław  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji
Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji PDF Drukuj E-mail
05 września 2022

Świdnica, 5.09.2022 r.

ZPGZKSWOP.524.3.2022

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza otwarty konkurs
na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327) oraz Uchwały nr XLIX/494/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie kultury, sztuki i edukacji.

1. Rodzaj zadania.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji na rzecz mieszkańców Gminy Świdnica, wskazanego w „Programie współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, w szczególności zadania dla grup międzypokoleniowych, popularyzujące kulturę ludową - folklor, obrzędy, sztukę, tradycje:

 1. promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m. in. warsztaty, kursy, sympozja),
 2. wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych,
 3. pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł ).

3. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z oferentem przeprowadzone zostaną negocjacje, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.
 4. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także utraty zdolności do czynności prawnych przez reprezentantów oferenta.
 5. W ramach zadania określonego w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.
 6. Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu do składania ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

Realizacja zadania obejmuje okres po dacie podpisania umowy do 30 grudnia 2022. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy dotacyjnej. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie.

5. Termin składania ofert.

Termin składania ofert – do 26.09.2022 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania ofert - Oferty należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Świdnica ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – Punkt Informacyjny (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2022 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie, podając nazwę oferenta i opatrzonej nazwą konkursu - napisem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji w 2022 roku”. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie. Prosimy o zaokrąglanie kwot zawartych w ofercie do pełnych liczb, tj. nie uwzględniać groszy.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, termin dokonania wyboru oferty.


Oferty o dotacje wraz z załącznikami należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z załącznikami. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w terminie do 30.09.2022 r.
Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zapisem art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świdnica po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
Wynik konkursu ogłoszony zostanie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce NGO oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gmina.swidnica.pl. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica tel. 748523067 wew. 222.

7. Zrealizowane w roku 2021 zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki i edukacji i ich koszty.

W 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji. W wyniku zakończonej procedury w/w konkursu przyznano następujące dotacje:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Burkatowie – 3916,02 zł;
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy Sosny” – 2570 zł;
 3. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Gminne Koło PTTK Teraz Sudety – 1991,70 zł;
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Pszenno „Aktywne Pszenno” – 3522,28 zł.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania „Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji w 2021 roku” wyniosła 12.000zł (dwanaście tysięcy złotych).Sporządziła: S. Siwak

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica