spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  23 WrześniaImieniny obchodzą:  Bogusław, Libert, Tekla  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PDF Drukuj E-mail
15 lipca 2022

Przydomowa oczyszczalnia ściekówWójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica stanowisko nr 100 w wyznaczonym terminie. Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z miejscowości: Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Mokrzeszów od nr 139 A do nr 139 F.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

• 12 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków

• 10 000,00 zł – w przypadku szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świdnica

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z odrębnymi przepisami (kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ, a w przypadku zgłoszenia budowy oczyszczalni zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu).


2. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ jeżeli jest wymagane.

3. Kopię planu zagospodarowania działki z naniesioną lokalizacją instalacji.

4. W przypadku budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego – kopię pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ w przypadku zbiorników o pojemności do 10 m3.

5. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.

7. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.

8. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty lub osoba wskazana do reprezentacji, załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty.


Dofinansowaniu podlegają:

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające normę PN-EN 12566-3, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznym lub przy udziale osadu czynnego.

Oczyszczalnie dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:
a) na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną ø 315 mm.
b) badania geologiczne gruntu stwierdzające możliwość wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego.

2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze.
Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a dopiero w dalszej kolejności szczelnego zbiornika bezodpływowego.


Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na realizację programu zostały zabezpieczone środki w wysokości 120 tys. zł.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie dotacji (PDF)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Wzór pełnomocnictwa (PDF)

Wzór zgody dla małżonka (PDF)

 

 

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica