spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePoniedziałek,  5 CzerwcaImieniny obchodzą:  Bonifacy, Dobromir, Waleria  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow OGŁOSZENIA O KONKURSACH, FORMULARZE, WYNIKI arrow Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji
Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji PDF Drukuj E-mail
26 stycznia 2022

ZPGZKSWOP.524.2.2022

 

 

Zarządzenie nr 9/2022

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

§1.1 Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia w składzie:
1) Sandra Siwak - Przewodnicząca komisji;
2) Monika Janasik - Członek komisji;
3) Sebastian Pietraga - Członek komisji.

2. Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Świdnica,
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica o godz. 10:00 w sali nr 212.

§2.1 Zadaniem Komisji będzie rozpatrywanie i ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofertna wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

2. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawi je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im propozycją przyznania dotacji.

3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

§3. Członkowie Komisji wypełnią : „Oświadczenie członka komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
1.
Sandra Siwak
2.
Monika Janasik
3.
Sebastian Pietraga
4. a/a

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 9/2022

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 26 stycznia 2022r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)organ administracji publicznej ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły kandydatów do komisji konkursowej.

Stąd zasadnym jest wprowadzenie zarządzenia.

 ……………………………………… ………………………………………..
Sporządził Kierownik

 

 

………………………

Radca Prawny

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 9/2022

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia..

Imię (imiona)………………………………………………………………………………….. Nazwisko………………………………………………………………………………………

Reprezentowany podmiot……………………………………………………………………..

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) znane/ nie znane1 jest mi, iż do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) i nie podlegam/ podlegam2 wyłączeniu wskazanym w art. 24 dotyczącym wyłączenia pracownika oraz organu;

2) nie jestem/ jestem 3 związany z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert, a w szczególności nie jestem i nie byłem/am (w okresie 3 lat):
a) związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem/am przychód
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotami składającymi ofertę,
b) członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów składających ofertę,
c
) członkiem podmiotów składających ofertę,
d) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów składających ofertę.

3) nie jestem / jestem4 związany w innym stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami składającymi ofertę, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.


………………………………………. ……………………………………
Miejscowość i data Podpis

1 Niepotrzebne skreślić

2 Niepotrzebne skreślić

3 Niepotrzebne skreślić

4 Niepotrzebne skreślić

 
spacer
(C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica