spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  20 LutegoImieniny obchodzą:  Leon, Ludmiła  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Zadania realizowane z budżetu państwa PDF Drukuj E-mail
26 stycznia 2021
Przebudowa drogi gminnej Pszenno-Miłochów - dofinansowanie 440 018,73 zł - całkowita wartość inwestycji 628 598,18 zł

 

Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny - dofinansowanie 1759 693,73 zł - całkowita wartość inwestycji 2 513 848,19 zł

 

Program MALUCH+2021 - Utworzenie miejsc opieki w żłobku w Pszennie

 

OPIS zadania
„Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” jest dofinansowane w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021” w kwocie 3 168 000,00 zł. Wartość zadania na podstawie podpisanej z Wykonawcą umowy wynosi 7 894 262,44 zł

W ramach zadania powstanie nowy budynek żłobka w miejscowości Pszenno, w którym planuje się utworzenie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt budowlany obejmuje wybudowanie w jednym budynku żłobka i przedszkola. Budowa żłobka i przedszkola realizowana jest w ramach jednej umowy z wykonawcą robót budowlanych. Zarówno dokumentacja jak i finansowanie obu zadań zostało wydzielone, tj. osobno będzie rozliczany żłobek i przedszkole. Budynek wykonany będzie jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację fotowoltaiczną i solarną. W budynku żłobka znajdą się trzy sale dla dzieci wraz z salami do leżakowania węzłami sanitarnymi, szatniami, kuchnią z niezbędnym zapleczem i pomieszczenia administracyjno-biurowe. W ramach planowanych robót budowlanych związanych z budową żłobka zostaną wykonane:
 • roboty konstrukcyjne
 • konstrukcja i pokrycie dachu
 • roboty wykończeniowe, stolarka wewnętrzna, elementy wyposażenia, instrukcje,
 • stolarka zewnętrzne i elewacja
 • instalacje elektryczne
 • instalacje sanitarne
zagospodarowanie terenu.
 

***

„Rozbudowa przejścia dla pieszych droga 111896D, Sulisławice”

 
 
 
 
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok.

Wartość dofinansowania: 25.977,60 zł

Całkowita wartość zadania: 33.534,72 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w Sulisławicach w ciągu drogi gminnej nr 111896D relacji Świdnica - Sulisławice - Wiśniowa oraz jednostronnej strefy przejściowej. Przewidziano, że wykonane zostanie dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych i strefy oczekiwania po obu stronach jezdni, a wzdłuż drogi gminnej wykonana zostanie jednostronna strefa przejściowa oświetlenia ulicy na długości 100 m od przejścia dla pieszych. Oświetlenie wykonane zostanie w oparciu o oprawy typu LED, o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego i przy zachowaniu odmiennej temperatury barwowej na przejściu dla pieszych w stosunku do planowanego oświetlenia strefy przejściowej. Nowo budowane oświetlenie zostanie włączone do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego wsi Sulisławice i będzie załączane i wyłączane zgodnie z zegarem astronomicznym.

 

***

„Rozbudowa przejść dla pieszych droga 111896D, Zawiszów”

 

 

 

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok.

Wartość dofinansowania: 52.152,00 zł

Całkowita wartość zadania: 67.230,00 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi gminnej nr 111896D relacji Świdnica - Sulisławice - Wiśniowa oraz obustronnej strefy przejściowej. Przewidziano, że w obrębie skrzyżowania wykonane zostanie dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych i strefy oczekiwania po obu stronach jezdni, a wzdłuż drogi gminnej wykonana zostanie obustronna strefa przejściowa oświetlenia ulicy na długości 100 m od przejścia dla pieszych. Oświetlenie wykonane zostanie w oparciu o oprawy typu LED, o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego i przy zachowaniu odmiennej temperatury barwowej na przejściu dla pieszych w stosunku do planowanego oświetlenia strefy przejściowej. Nowo budowane oświetlenie zostanie włączone do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego wsi Zawiszów i będzie załączane i wyłączane zgodnie z zegarem astronomicznym. Ponadto w obrębie skrzyżowania na drodze gminnej wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości maksymalnej do 50 km/h.


***

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

logotyp programu Narodowy Program Czytelnictwa
 

 

 • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” finansowany ze środków budżetu państwa. Program ustanowiony uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi 1 079 676 000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59%) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41%)
 • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
 • Nazwa zadania: Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – realizacja ww. priorytetu w placówkach oświatowych Gminy Świdnica: Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej, Przedszkolu Bajkowa Dolinka w Pszennie, Przedszkolu w Witoszowie Dolnym, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu, Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej, Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie, Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
 • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w ramach dotacji w kwocie 58 500 zł. Wkład finansowy własny co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym tj. 16 000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 74 500 zł.
Krótki opis zadania: W ramach programu do bibliotek szkolnych oraz przedszkolnych zrealizowany zostanie zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek oraz zrealizowane zostaną działania promujące czytelnictwo: zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.
 
 
***
 

„Poznaj Polskę”

Logotyp projektu Poznaj Polskę

 
 
 
 • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Wsparcie finansowe ze środków Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki
 • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Finansowanie zadania przyznawane wnioskodawcy w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) lub porozumienia – w przypadku wnioskodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego
 • Nazwa zadania: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” ustanowiony na podst. art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4 i 1237)
 • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dotacja celowa przeznaczona przez MEiN w łącznej wysokości: 120 853,60 zł. Finansowy wkład własny Gminy Świdnica: 39 226,40zł. Całkowity koszt zadania: 160 080,00 zł.
 • Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego, zaplanowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanymi dalej „priorytetowymi obszarami edukacyjnymi”. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowanych w trzech grupach wiekowych: a) klasy I-III w szkołach podstawowych, b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych, c) szkoły ponadpodstawowe.
 

***

 

„Laboratoria Przyszłości”

Logotyp projektu Labolatoria Przyszłości

 

 • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Program jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu”
 • Nazwa zadania: „Laboratoria Przyszłości”
 
Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Wsparcie finansowe dla sześciu gminnych szkół podstawowych w wysokości: 467 400 zł. Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - 60.000 zł, Szkoły Podstawowej im. im. Jana Pawła II w Grodziszczu - 60.000 zł, Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 71.700 zł, Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie – 60.000 zł, Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie – 108.900 zł, Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym – 115.800 zł. Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
 
 • Krótki opis zadania: Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misja – stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), który zostanie zrealizowany poprzez zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, robotyki i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej. Dzięki realizacji programu Laboratoriom Przyszłości od 1 września 2022 r. do każdej szkoły w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, taki jak drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, sprzęt AGD, wyposażenie stanowisk pracowni technicznej i inne. Obowiązek udostępniania uczniom zakupionych przez szkoły pomocy dydaktycznych i sprzętów wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/2023.
 
 
 
***
 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Logotyp projektu PGR

 

 • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU
 • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego
 • Nazwa zadania: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w kwocie 336 820 zł. Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego
 • Krótki opis zadania: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
– ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.
 
 
***

„Cyfrowa Gmina”

Logotyp projeku Cyfrowa Gmina

 

 • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU
 • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 • Nazwa zadania: Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
 • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w kwocie 195.660 zł. Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego
 • Krótki opis zadania: Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest przeprowadzenie przez samorząd audytu cyberbezpieczeństwa. Pozyskane środki gminy mogą wykorzystać na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenia dla pracowników.

 

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica