spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego arrow Zadania GZZK
Działania gminy w zakresie przygotowania do reagowania w czasie kryzysu i klęski żywiołowej PDF Drukuj E-mail
15 maja 2007

W związku z art. 12 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62 poz. 558z późn. Zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215 poz.1818 z późn. zm.), Wójt Gminy Świdnica Zarządzeniem Nr 207/2004 z dnia 10 września 2004 r. powołał Gminny Zespół Reagowania.

Zespół powołany jest jako organ pomocniczy do realizowania ustawowych obowiązków ciążących na Wójcie w zakresie realizacji działań zapewniających bezpieczeństwo obywateli w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej (katastrofy naturalnej lub awarii technicznej) oraz innych potencjalnych zdarzeń mających znamiona kryzysu – w celu ich zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków zagrażających życiu lub zdrowiu osób, mieniu lub środowisku na znacznych obszarach.

Do zadań Zespołu należy zapewnienie warunków koordynacji działań Wójtowi Gminy Świdnica w razie stanu klęski żywiołowej i zdarzeń mających znamiona kryzysu, a w szczególności:

1. W fazie zapobiegania – podejmowanie działań mających na celu redukcje lub eliminacje prawdopodobieństwa wystąpienia klęski żywiołowej, innych zdarzeń albo w znacznym stopniu ograniczenie ich skutków.

2. W fazie przygotowania – podejmowania działań planistycznych dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i innych zdarzeń mających znamiona kryzysu, a także działań w celu powiększania zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.

3. W fazie reagowania - podejmowanie działań polegających na dostarczeniu pomocy poszkodowanym oraz zahamowaniu rozwoju niekorzystnych wydarzeń i ograniczeniu strat oraz zniszczeń.

4. W fazie odbudowy – podejmowaniu działań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odtwarzania infrastruktury i odbudowy.

Ponadto do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 2. realizowanie procedur i programów reagowania w czasie trwania stanu klęski żywiołowej,
 3. opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
 4. planowanie wsparcia organów gminy kierującej działaniami,
 5. przygotowanie warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej,
 6. realizowanie polityki informacji związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Pomieszczenia są wyposażone w techniczne środki łączności, alarmowania, monitoring pogodowy i inne urządzenia niezbędne do pracy zespołu.

W związku § 7 Zarządzenie Nr 150 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia zakresu koordynowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy - Wójt ( burmistrz lub prezydent miasta ) podejmuje działania celem wyeliminowania zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub szkód majątkowych o znacznych rozmiarach na zasadach określonych w ustawach i innych aktach prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych lub zawartych porozumieniach. Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Świdnica do likwidacji zdarzeń powstałych na terenie gminy ma do dyspozycji 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ponadto ma możliwość wsparcia wykonywanych działań siłami Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Komendy Powiatowej Policji. Możliwości użycia tych służb określone są w „Planie Ratowniczym Powiatu Świdnickiego” oraz „Analizie Operacyjnego Zabezpieczenia Powiatu Świdnickiego”. Dokumenty opracowane przez Komendę Powiatową PSP w Świdnicy i zatwierdzone przez Starostę Powiatu.


Zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zespół składa się z Szefa Zespołu, Zastępców oraz grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.

1. Grupami roboczymi Zespołu o charakterze stałym są:

1) grupa planowania cywilnego
2) grupa monitorowania, prognoz i analiz

2. Grupami roboczymi Zespołu o charakterze czasowym powoływanymi w czasie rozwinięcia Zespołu i podjęciem działań reagowania związanych ze zwalczaniem zagrożeń są:

1) grupa operacji i organizacji działań
2) grupa zabezpieczenia logistycznego
3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej


Zadania funkcyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Do zakresu działania Szefa Zespołu należy:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zespołu .
 2. Podejmowanie inicjatyw w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej i ich usunięcia .
 3. Realizowanie i koordynowanie zasad postępowania określonych w planach działania na czas wystąpienia klęski żywiołowej: Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią .
 4. Przygotowanie rocznego planu pracy Zespołu.
 5. Opracowywanie na polecenie Starosty aktów prawnych dotyczących bieżących działań związanych ze stanem klęski żywiołowej na terenie powiatu .
 6. Określanie potrzeb finansowych umożliwiających funkcjonowanie zespołu w roku budżetowym oraz wnioskowanie o ich przydział .
 7. Opracowanie regulaminu bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacji zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.
 8. Ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń.
 9. Zawiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń.
 10. Przewodniczenie posiedzeniom;
 11. Zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu;
 12. Inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;
 13. Realizowanie innych działań wynikających z zaistniałej sytuacji operacyjnej .


Do zakresu działania Zastępcy Szefa Zespołu należy:

 1. Zastępowanie Szefa Zespołu.
 2. Koordynowanie działań wchodzących w skład zespołu .


Dokumenty działań z prac Zespołu

1) Roczny plan pracy.
2) Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego,
3) Plany ćwiczeń.
4) Protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.
5) Raporty bieżące i okresowe.
6) Karty zdarzeń, w przypadku uruchamiania grup roboczych o charakterze czasowym.
7) Raporty odbudowy.
8) Inne niezbędne dokumenty.


Zadania grup roboczych o charakterze stałym

Zadania Grupy planowania cywilnego:

 1. Opracowanie i aktualizacja zasadniczych elementów Gminnego Planu Reagowania oraz Planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 2. Tworzenie warunków dla współdziałania różnych podmiotów ratowniczych i organizacji pozarządowych (system umów i porozumień).
 3. Opracowanie i uaktualnianie bazy danych Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 4. Sporządzanie projektu wniosku do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.
 5. Przygotowanie i organizacja ćwiczeń.
 6. Edukacja społeczeństwa.
 7. Określenie i wdrażanie procedur reagowania kryzysowego.
 8. Wdrażanie programów planowania cywilnego.
 9. Podejmowanie działań hamujących zdarzenie, ograniczanie zniszczeń i strat.
 10. Szacowanie strat i opracowywanie raportu odbudowy.
 11. Opracowywanie projektów zarządzeń lub decyzji Starosty dotyczących wprowadzenia niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.
 12. Organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
 13. Organizacja systemu łączności.
 14. Zabezpieczenie logistyczne Centrum (sprzętu łączności, alarmowania, zasilania energetycznego, informatycznego, itp.).


Zadania grupy monitorowania, prognoz i analiz:

 1. Określenie występowania miejscowych zagrożeń.
 2. Kategoryzacja zagrożeń.
 3. Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń.
 4. Udział w opracowaniu i aktualizacji zasadniczych elementów Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 5. Prowadzenie kart zdarzeń w wypadku uruchamiania grup o charakterze czasowym.
 6. Przygotowywanie analiz i bieżących raportów o stanie bezpieczeństwa ludności powiatu.
 7. Bieżąca analiza funkcjonowania systemów monitorujących zagrożenia.
 8. Opracowywanie prognoz rozmiarów zagrożenia.
 9. Prowadzenie raportów odbudowy wraz z analizą, opisem zdarzenia, wnioskami oraz propozycjami działań.
 10. Dokumentowanie prowadzonych działań.


Zadania grupy o charakterze czasowym

Do zadań grupy operacji i organizacji działań:

 1. Opracowanie koncepcji /planu/ działania grupy w sytuacjach zagrożeń i klęski żywiołowej.
 2. Dokonywanie oceny zaistniałej sytuacji oraz prognozowanie jej rozwoju.
 3. Przygotowywanie możliwych wariantów działań w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.
 4. Przygotowywanie możliwych wariantów likwidacji skutków sytuacji kryzysowej.
 5. Koordynowanie działań służb, inspekcji i straży oraz przekazywanie im zadań.
 6. Opracowywanie dokumentów planistycznych, decyzyjnych, raportów i sprawozdań związanych z podjęciem decyzji przez Starostę.
 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu zdarzenia.
 8. Sporządzanie bieżących i okresowych meldunków, raportów, sprawozdań i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego

 1. Opracowanie koncepcji /planu/ działania grupy w sytuacjach zagrożeń i klęski żywiołowej.
 2. Ocena i analiza bieżących potrzeb logistycznego zabezpieczenia sił ratowniczych oraz poszkodowanej ludności.
 3. Opracowanie planu zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych.
 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu zdarzenia.
 5. Sporządzanie bieżących i okresowych meldunków i sprawozdań.
 6. Udział w opracowywaniu raportu odbudowy.


Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej

 1. Opracowanie koncepcji /planu/ działania grupy w sytuacjach zagrożeń i klęski żywiołowej.
 2. Analiza i ocena możliwości i potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
 3. Koordynowanie działań w zakresie pomocy zdrowotnej oraz pomocy socjalno-bytowej dla poszkodowanych.
 4. Udzielania pomocy społecznej dla ludności poszkodowanej i służby ochrony zdrowia.
 5. Gromadzenie danych o osobach poszkodowanych , zaginionych, ewakuowanych itp.
 6. Organizowanie udziału wolontariatu i organizacji pozarządowych w czasie prowadzenia działań.
 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu zdarzenia.
 8. Sporządzanie bieżących i okresowych meldunków, sprawozdań dla starosty.

 

 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica