spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileSobota,  1 KwietniaImieniny obchodzą:  Grażyna, Irena  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu
Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica arrow Rozwój gminy
Strategia rozwoju Gminy Świdnica PDF Drukuj E-mail

Strategia rozwoju Gminy Świdnica jest dokumentem kierunkowym o perspektywicznym horyzoncie, który stanowi podstawę do wdrażania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Rozwój winien skutecznie zaspokajać aspiracje jej mieszkańców. Władze gminy wypełniając strategię winny podejmować decyzje budżetowe określające: rodzaj zadań i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań.

Strategia stanowi bazę do:

 • uwzględniania priorytetów gminy w strategii rozwoju województwa, subregionu,
 • opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • budowanie programów sektorowych,
 • finansowania przedsięwzięć i projektów z budżetów: państwa, władz regionalnych, ze źródeł pozabudżetowych,
 • opracowywanie programów i projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

  MISJA I CELE STRATEGICZNE

  Położenie gminy Świdnica w bezpośredniej bliskości miasta Świdnica i jednoczesne funkcjonowanie wielu gospodarstw rolnych na jej obszarze, to dwa elementy określające teraźniejszość gminy Świdnica. Oba czynniki w znaczący sposób determinują dynamikę procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w gminie, w istotny sposób wpływając na formułowanie różnych koncepcji i kształtowanie się różnych, często odmiennych postaw mieszkańców.

  Formułując wiązkę celów rozwojowych dla gminy Świdnica skoncentrowano się przede wszystkim na wskazaniu komplementarnych celów strategicznych, których realizacja zapewni niwelację pozornych sprzeczności oraz harmonijny, długookresowy i zrównoważony rozwój.

  I. MISJA

  Rozwój gminy Świdnica koncentruje się na aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców w obszarze rolnictwa i turystyki. Z zachowaniem zasady lokalnego partnerstwa jego kierunki wyznaczają strategiczne wyzwania i priorytety oraz sposoby ich realizacji. Określają więc podstawowe wartości, na których opiera się polityka władz samorządowych gminy.

  II. KIERUNKI ROZWOJU

  INTEGRACJA GMINY Z REGIONEM

  1. Tożsamość i wzmocnienie więzów łączących mieszkańców gminy z regionem. To konsekwentna odbudowa tradycji kulturowych i historycznych, integracja działań, partnerskie projekty.
  2. Nowoczesna sieć komunikacyjna. - to wspólna polityka z Gminą Miejską Świdnica oraz konsekwentna odbudowa parametrów jakościowych gminnego układu dróg kołowych. Rozwój komunikacji kolejowej będzie kontynuowany w ramach realnych regionalnych projektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.
  3. Doskonalenie sieci usług publicznych - to doskonalenie sieci usług publicznych realizowane poprzez wdrażanie wykształconego systemu urbanistycznego i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych. Oczekiwanym efektem jest podnoszenie poziomu ich jakości i dostępności dla społeczeństwa gminy i jej gości.
  4. Sprawny system przepływu informacji - to koordynacja polityki rozwoju przestrzennego z granicznymi gminami i samorządem powiatowym. Umieszczenie gminy w zorganizowanych systemach informacyjnych jest podstawą skutecznej promocji i efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału.
  5. Współpraca samorządów - to otworzenie związku gmin i powiatów w zlewni rzeki Bystrzycy oraz współpraca z Stowarzyszeniem Gmin Gór Sowich, Stowarzyszeniem Gmin Książańskich jako fundament koordynacji lokalnej polityki rozwoju.
  6. Promocja- niezbędnym warunkiem realizacji programu działań i rozwoju jest pozyskiwanie partnerów do współpracy. Wspólne działanie z Miastem Świdnica w ramach projektu „Partnerstwo świdnickie” zwiększy potencjał i skuteczność promocji i lobby na rzecz skoordynowanej lokalnej polityki rozwoju.
  AWANS CYWILIZACYJNY
  1. Edukację rozumiemy jako skuteczne i optymalne wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich pod kątem rzeczywistych potrzeb. Zamierzamy opracować i wdrożyć Samorządowy Programu Edukacji i Oświaty.
  2. Humanizacja środowiska, którą będziemy realizować poprzez skoordynowaną politykę rozwoju przestrzennego gminy wyrażającą się min. poprzez stosowanie zasady oceny wspólnego efektu oraz wspólnych uzgodnień inwestycyjnych z realnymi możliwościami uzbrojenia terenu. Bezwzględny priorytet to wszelkie inicjatywy i projekty sprzyjające ochronie środowiska a szczególnie czystości wody.
  3. Kultura rozumiemy jako ochronę krajobrazu kulturowego, historycznych układów urbanistycznych oraz rewitalizację zespołów rezydencjonalnych. Jest to świadome działanie mające na celu odbudowę historycznej specyfiki i tradycyjnych form uprawiania sztuki, sprzyjające podnoszeniu poziomu atrakcji turystycznych i rozwojowi różnych form przedsiębiorczości np.: agroturystyka.
  4. Praworządność to priorytetowe wspieranie inicjatyw rozwijających zainteresowania i bezpieczeństwo publiczne, szczególnie wśród młodzieży. Świadomość bezpieczeństwa to podstawa atrakcyjności gminy.
  5. Zdrowie i rekreacja to bezwzględny priorytet szczególnie skierowany do młodzieży. Profilaktyka, aktywne formy spędzania wolnego czasu, stworzenie warunków do uprawiania sportu przez młodzież są miarą poprawy stopnia zdrowotności społeczeństwa a zarazem gwarantem lepszego wykorzystania istniejącego potencjału intelektualnego i gospodarczego gminy.
  WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI.
  1. Strategia gospodarcza - przyjmujemy, że rozwój infrastruktury technicznej i przedsiębiorczości wyraża się w tworzeniu trwałych miejsc pracy. Jest priorytetem gwarantującym stabilizacje i bezpieczeństwo naszego życia.
  2. Politykę inwestycyjną realizujemy zgodnie z założeniami studium przestrzennego zagospodarowanie. Optymalne planowanie lokalizacji inwestycji wspólnie z zainteresowanymi partnerami jest racjonalnym społecznie i ekonomicznie działaniem.
  3. Polityka zatrudnienia - lokalna polityka zatrudnienia koncentruje się na dokładnej diagnozie stanu istniejącego, ciągłym monitoringu przyczyn i zagrożeń oraz wdrażaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia, dostosowanych do specyfiki terenów wiejskich.
  4. Innowacje - budowanie strategii rozwoju gospodarczego i społecznego opiera się podjęciu współpracy z ośrodkami postępu technicznego i społecznego. Uzyskany efekt to wiedza, umiejętność i kompetencja gwarantująca wzrost konkurencyjności i jakości.
  5. Pozyskiwanie zasobów - Gmina nie dysponuje kapitałem pozwalającym na swobodny rozwój. Warunkiem jego realizacji jest zidentyfikowanie, zorganizowanie i skoordynowanie działań mających na celu pozyskiwania zewnętrznych, pozabudżetowych źródeł finansowania rozwoju.
 •  
  spacer
  (C) 2023 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

  UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

  Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
  NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
  Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
  e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
  spacer
  StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica