spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileCzwartek,  22 LutegoImieniny obchodzą:  Małgorzata, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Informacje o nowych zasadach zbierania i odbierania odpadów PDF Drukuj E-mail

 

U W A G A !

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach Gminy Świdnica na 2024 r.:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Dzikowiec, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów, Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Słotwina - os. Nad Potokiem, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Witoszów - os. Dzikowiec, Witoszów - os. Krokus, Zawiszów.

 

 

* * *

Harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach Gminy Świdnica na 2023 r.:

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice, Miłochów, Modliszów - Złoty Las, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Słotwina - os. Nad Potokiem, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Witoszów - os. Dzikowiec, Witoszów - os. Krokus, Zawiszów.

 

 

* * *

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI I OPŁATY

 

Od 1 lutego 2023 r. zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/685/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/612/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wynoszą odpowiednio:

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 35,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
 • 32,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym.

Wysokość opłaty miesięcznej została ustalona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi określonej w Uchwale Nr LXXIII/685/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r., poz. 185).

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W celu uzyskania zwolnienia należy wypełnić i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadeklarowanie kompostownika oznacza, że nie będą odbierane odpady bio i nie będą dostarczane brązowe worki.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w wysokości:

 • 26,80 zł za pojemnik o pojemności 120 l,
 • 53,60 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
 • 245,60 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
 • 1563,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalonej Uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr LXXIII/685/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r., poz. 185).

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Świdnica określa w drodze decyzji wyższą stawkę opłaty w wysokości dwukrotności stawki podstawowej.

 

Załącznik: Wzór deklaracji

Załącznik: Uchwała nr LXXIII/685/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/612/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Doln. z 10 stycznia 2023 roku poz. 185)

 

 

* * *

 

Wiadomości ogólne o nowym systemie

Obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy został nałożony na samorząd lokalny nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i od 1 lipca 2013 roku także Gmina Świdnica przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. (Podstawa prawna – art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W ramach przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Świdnica wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zawarto umowę z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o .o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica. Odebrane odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), adres: Zawiszów 5, 58-100 Świdnica.

 

 

 

 

Z chwilą wejścia w życie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli nie zaistniały jakiekolwiek zmiany właściciel nieruchomości nie musi ponownie składać deklaracji.

Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie przeliczona, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, wg nowych stawek.

 Informacje szczegółowe:

 1. Deklaracja
 2. Selektywna zbiórka odpadów
 3. Inne możliwości pozbywania się odpadów selektywnie zebranych
 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 5. Akty prawne

 

Pliki do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Utworzenie strony dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

 

Zmieniony ( 28 grudnia 2023 )
 
spacer
(C) 2024 Oficjalna strona Urzędu Gminy w Świdnicy

UWAGA! Strona używa cookies > Polityka prywatności serwisu

Urząd Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
NIP: 884-10-08-599 REGON: 000544674
Telefon: (+48) 74 852-12-26, 852-24-88, 852-30-67, 852-33-98
e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
spacer
StrzegomŻarówDobromierzJaworzyna l.ŚwiebodziceMarcinowiceMiasto ŚwidnicaGmina Świdnica